Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Električne instalacije i rasvjeta SE302

ECTS 6.5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 15 | ISVU 74063 149704 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRAUS ZORISLAV, nositelj
KRAUS ZORISLAV, suradnik

Sadržaj

Potražnja električne energije. Trošila. Sastavni dijelovi niskonaponskih instalacija. Proračun električnih prilika u zrakastoj instalaciji u pogonu i pri kratkom spoju. Zaštita od kratkog spoja i prenapona. Uzemljenje. Dodirni napon i zaštita od dodirnog napona. Kompenzacija jalove snage. Instalacije u stambenim, industrijskim i posebnim zgradama. Instalacije u specijalnim industrijskim objektima. Svjetlosne veličine i jedinice raspodjele svjetlosti u prostoru. Svjetiljke, izvori svjetlosti, stabilizatori i predspojne sprave za izvor svjetlosti. Projektiranje i račun unutrašnje rasvjete, odabir rasvijetljenosti, boja i spektar svjetlosti, miješanje i reprodukcija boja, proračun rasvjete kod točkastih i linijskih izvora svjetlosti. Vanjska rasvjeta, upotrebe zakona izokandelnog dijagrama, sustav A, B i C ravnina za raspodjelu svjetlosti u prostoru. Svjetiljke i stupovi za vanjsku rasvjetu, ulazna ili reflektorska rasvjeta, reflektori. Ultravioletno zračenje, proračun i primjena ultravioletnog zračenja i ekonomičnost rasvjete.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Praktična znanja vezana za projektiranje, nadzor i izvođenje rasvjete,. Fizikalna slika svjetlosti, parametri i principi projektiranja.

Oblici provođenja nastave

predavanja i vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Seminar

Osnovna literatura

1. 1 N. Srb Električne instalacije i niskonaponske mreže (Electrical Installations and low voltage power networks) Tehnicka knjiga Zagreb 1982.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Eduard Sirola Cestovna rasvjeta Grafika Hrasce, 1997. (Road Lighting)

2. 2 Eduard Sirola Javna rasvjeta, preporuke Tehnicka knjiga Zagreb, 1979. (Public Lighting), symposium papers

3. 3 Tehnički priručnik, V izdanje Koncar, Zagreb 1991.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti sustave uzemljenja niskonaponskih instalacija, objasniti vrste zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira u niskonaponskim instalacijama, objasniti dijelove i način rada sustava naprednih instalacija

2. objasniti osnovne svjetlotehničke veličine, usporediti izvore svjetlosti s obzirom na tehnologiju, interpretirati obilježja unutarnje i vanjske rasvjete, sustave upravljanja i nadzora

3. napraviti proračun pada napona i izbora presjeka spojnih vodiča, napraviti proračun zaštite od indirektnog dodira

4. ispitati sigurnost niskonaponskih instalacija, napraviti projekt rasvjete za učionicu, sportsku dvoranu i raskrižjeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti