Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Električne instalacije i rasvjeta SE302

ECTS 6.5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 15 | ISVU 74063 149704 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ASISTENT ZEE, nositelj
KRAUS ZORISLAV, nositelj
KRAUS ZORISLAV, suradnik

Sadržaj

Potražnja električne energije. Trošila. Sastavni dijelovi niskonaponskih instalacija. Proračun električnih prilika u zrakastoj instalaciji u pogonu i pri kratkom spoju. Zaštita od kratkog spoja i prenapona. Uzemljenje. Dodirni napon i zaštita od dodirnog napona. Kompenzacija jalove snage. Instalacije u stambenim, industrijskim i posebnim zgradama. Instalacije u specijalnim industrijskim objektima. Svjetlosne veličine i jedinice raspodjele svjetlosti u prostoru. Svjetiljke, izvori svjetlosti, stabilizatori i predspojne sprave za izvor svjetlosti. Projektiranje i račun unutrašnje rasvjete, odabir rasvijetljenosti, boja i spektar svjetlosti, miješanje i reprodukcija boja, proračun rasvjete kod točkastih i linijskih izvora svjetlosti. Vanjska rasvjeta, upotrebe zakona izokandelnog dijagrama, sustav A, B i C ravnina za raspodjelu svjetlosti u prostoru. Svjetiljke i stupovi za vanjsku rasvjetu, ulazna ili reflektorska rasvjeta, reflektori. Ultravioletno zračenje, proračun i primjena ultravioletnog zračenja i ekonomičnost rasvjete.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Praktična znanja vezana za projektiranje, nadzor i izvođenje rasvjete,. Fizikalna slika svjetlosti, parametri i principi projektiranja.

Oblici provođenja nastave

predavanja i vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Seminar

Osnovna literatura

1. 1 N. Srb Električne instalacije i niskonaponske mreže (Electrical Installations and low voltage power networks) Tehnicka knjiga Zagreb 1982.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Eduard Sirola Cestovna rasvjeta Grafika Hrasce, 1997. (Road Lighting)

2. 2 Eduard Sirola Javna rasvjeta, preporuke Tehnicka knjiga Zagreb, 1979. (Public Lighting), symposium papers

3. 3 Tehnički priručnik, V izdanje Koncar, Zagreb 1991.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti sustave uzemljenja niskonaponskih instalacija, objasniti vrste zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira u niskonaponskim instalacijama, objasniti dijelove i način rada sustava naprednih instalacija

2. objasniti osnovne svjetlotehničke veličine, usporediti izvore svjetlosti s obzirom na tehnologiju, interpretirati obilježja unutarnje i vanjske rasvjete, sustave upravljanja i nadzora

3. napraviti proračun pada napona i izbora presjeka spojnih vodiča, napraviti proračun zaštite od indirektnog dodira

4. ispitati sigurnost niskonaponskih instalacija, napraviti projekt rasvjete za učionicu, sportsku dvoranu i raskrižjeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti