Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove električnih strojeva SE301

ECTS 6.5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 15 | ISVU 41107 149703 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj
FILIĆ MIRKO, suradnik

Sadržaj

Podjela i zajedničke karakteristike električnih strojeva. Osnove pretvorbe mehaničke u električnu energiju i obratno. Realizacija pretvorbe. Magnetski krug električnog stroja. Model stroja za istosmjerne napone i struje. Model stroja za izmjenične napone i struje. Strujni oblog i protjecanje. Protjecanje izmjenične i višefazne uzbude. Okretno magnetsko polje. Razvijeni moment i inducirani napon. Pogonska stanja. Konstrukcijske vježbe: Upoznavanje laboratorija za električne strojeve i pogone. Istosmjerni stroj. Konstrukcija, natpisna pločica i mjerenje otpora namota. Krivulja magnetiziranja. Asinkroni motor. Konstrukcija i natpisna pločica. Kratki spoj. Sinkroni stroj. Natpisna pločica, mjerenje otpora namota.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovna teorijska znanja o električnim strojevima, izvedbe i načini rada strojeva.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (2 sata tjedno), auditorne vježbe (1 sat tjedno), konstrukcijske vježbe (1 sat tjedno). Predavanja pomoću PowerPoint prezentacija, auditorne i konstrukcijske vježbe s aktivnim sudjelovanjem studenata i uz kontinuirano testiranje stečenog znanja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

2 kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje načinom vrednovanja studenata (bodovanje rezultata kolokvija i ocjene iz konstrukcijskih vježbi), pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Osnovna literatura

1. 1 Mandić, I; Komljenović, V; . Pužar, M. Sinkroni i asinkroni električni strojevi Zagreb: Tehničko veleučilište u Zagrebu, ISNB: 975-953-7048-26-6, 2012.

2. 2 Pyrhonen, Juha; Tapani Jokinen; Hrabovcova, Valeria Design of Rotating Electrical Machines John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-470-74008-8, 2009.

3. 3 R. Wolf Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 L. M. Piotrovskij Električni strojevi Tehnička knjiga, Zagreb 1970.

2. 2 M. Pužar, I. Mandić Osnove električnih strojeva, nastavni materijal na Moodle-u Elektrotehnički fakultet Osijek, 2010.

3. 3 A. Dolenc i dr. Električni strojevi TE/4 JLZ, Zagreb 1973.

Način polaganja ispita

Vrednovanje rada studenata tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje vrednovanjem, pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. interpretirati elemente potrebne za realizaciju elektromehaničke pretvorbe energije te prepoznati i razlikovati vrste električnih strojeva s obzirom na njihovu namjenu (motor ili generator)

2. interpretirati i povezati različite principe rada, dijelove strojeva i njihovu funkciju kod istosmjernih i izmjeničnih vrsta strojeva

3. objasniti pojmove magnetskog kruga, strujnog obloga, protjecanja i okretnog magnetskog polja te znati izračunati proračun magnetskog kruga, strujnog obloga i protjecanja za istosmjerne i višefazne strojeve

4. interpretirati i rekonstruirati način razvijanja inducirani napona i momenta ovisno o tome da li stroj radi kao motor ili generator primjenjivo na sve vrste strojeva te primjeniti proračun razvijenog momenta i induciranog napona

5. organizirati i mjeriti električne i mehaničke veličine u svrhu određivanja glavnih parametara strojeva i krivulje magnetiziranja te razlikovati elemente konstrukcije i podatke svih vrsta strojeva

6. organizirati analizu i proceduru za ispitivanje osnovnih pogonskih stanja električnih strojevaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Konstrukcijske vježbe (KV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Konstrukcijske vježbe (KV)00
Rješavanje zadataka451.53,4,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Rješavanje problema zadanog na KV3011,2,4,5,6Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040