Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove električnih strojeva SE301

ECTS 6.5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 15 | ISVU 41107 149703 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj
FILIĆ MIRKO, suradnik

Sadržaj

Podjela i zajedničke karakteristike električnih strojeva. Osnove pretvorbe mehaničke u električnu energiju i obratno. Realizacija pretvorbe. Magnetski krug električnog stroja. Model stroja za istosmjerne napone i struje. Model stroja za izmjenične napone i struje. Strujni oblog i protjecanje. Protjecanje izmjenične i višefazne uzbude. Okretno magnetsko polje. Razvijeni moment i inducirani napon. Pogonska stanja. Konstrukcijske vježbe: Upoznavanje laboratorija za električne strojeve i pogone. Istosmjerni stroj. Konstrukcija, natpisna pločica i mjerenje otpora namota. Krivulja magnetiziranja. Asinkroni motor. Konstrukcija i natpisna pločica. Kratki spoj. Sinkroni stroj. Natpisna pločica, mjerenje otpora namota.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovna teorijska znanja o električnim strojevima, izvedbe i načini rada strojeva.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (2 sata tjedno), auditorne vježbe (1 sat tjedno), konstrukcijske vježbe (1 sat tjedno). Predavanja pomoću PowerPoint prezentacija, auditorne i konstrukcijske vježbe s aktivnim sudjelovanjem studenata i uz kontinuirano testiranje stečenog znanja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

2 kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje načinom vrednovanja studenata (bodovanje rezultata kolokvija i ocjene iz konstrukcijskih vježbi), pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Osnovna literatura

1. 1 Mandić, I; Komljenović, V; . Pužar, M. Sinkroni i asinkroni električni strojevi Zagreb: Tehničko veleučilište u Zagrebu, ISNB: 975-953-7048-26-6, 2012.

2. 2 Pyrhonen, Juha; Tapani Jokinen; Hrabovcova, Valeria Design of Rotating Electrical Machines John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-470-74008-8, 2009.

3. 3 R. Wolf Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 L. M. Piotrovskij Električni strojevi Tehnička knjiga, Zagreb 1970.

2. 2 M. Pužar, I. Mandić Osnove električnih strojeva, nastavni materijal na Moodle-u Elektrotehnički fakultet Osijek, 2010.

3. 3 A. Dolenc i dr. Električni strojevi TE/4 JLZ, Zagreb 1973.

Način polaganja ispita

Vrednovanje rada studenata tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje vrednovanjem, pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. interpretirati elemente potrebne za realizaciju elektromehaničke pretvorbe energije te prepoznati i razlikovati vrste električnih strojeva s obzirom na njihovu namjenu (motor ili generator)

2. interpretirati i povezati različite principe rada, dijelove strojeva i njihovu funkciju kod istosmjernih i izmjeničnih vrsta strojeva

3. objasniti pojmove magnetskog kruga, strujnog obloga, protjecanja i okretnog magnetskog polja te znati izračunati proračun magnetskog kruga, strujnog obloga i protjecanja za istosmjerne i višefazne strojeve

4. interpretirati i rekonstruirati način razvijanja inducirani napona i momenta ovisno o tome da li stroj radi kao motor ili generator primjenjivo na sve vrste strojeva te primjeniti proračun razvijenog momenta i induciranog napona

5. organizirati i mjeriti električne i mehaničke veličine u svrhu određivanja glavnih parametara strojeva i krivulje magnetiziranja te razlikovati elemente konstrukcije i podatke svih vrsta strojeva

6. organizirati analizu i proceduru za ispitivanje osnovnih pogonskih stanja električnih strojevaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti