Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Završni rad SD601-17

ECTS 10 | P 0 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 175288 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

Sadržaj

U okviru izrade završnog rada student će pod vodstvom mentora rješavati probleme iz područja za koje se obrazovanjem na Stručnom studiju osposobljava. Uspješnom obranom završnog rada student će pokazati da znanja stečena na fakultetu može uspješno primijeniti u inženjerskoj praksi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Znanja i sposobnosti za samostalni inženjerski rad.

Oblici provođenja nastave

Konzultacije s mentorom.

Obveze studenata

Definirano Pravilnikom o završnim i diplomskim radovima i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Pravilnikom o završnim i diplomskim radovima i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Rad pod nadzorom mentora.

Način polaganja ispita

Obrana diplomskog rada pred povjerenstvom.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. stvarati istraživački izazov i samostalno provesti istraživanje

2. stvarati metodološki okvir istraživanja

3. vrednovati plan istraživanja

4. vrednovati rezultate istraživanja

5. stvarati zaključna razmatranjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti