Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Arhitektura računalnih sustava SARIE301

ECTS 6.5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74061 57224 149377 205552 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ALEKSI IVAN, suradnik
KESER TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Mikroprocesor i mikroračunalo. Osobno računalo. Arhitekture mikroprocesora Intel. Sabirnice računala (SCSI, AT/ISA, PCI, i sl.). Funkcionalni dijelovi računala. Formati podataka u računalu. Funkcioniranje mikroračunala. Tipovi naredbi. Načini adresiranja. Vrijeme izvođenja naredbi. Memorija računala. Poluvodičke memorije. Magnetske i optičke vanjske jedinice za pohranu. Upravljanje memorijom. Ulazi i izlazi računala. Paralelni pristupi (PIO, Centronics). Izravan pristup memoriji (DMA). Vremenski sklopovi. Sučelje za serijski pristup (SIO, UART). Serijske sabirnice i komunikacijski protokoli (RS-232, RS-485, USB, IEEE-1394, I2C i sl.). MODEM. Ciklički način rada i odziv na događaje. Prekidni sustav računala. Programska podrška računala. Alati za razvoj programske podrške. Operacijski sustav. Sustavi datoteka. Nadzorni i dijagnostički sklopovi. Mikroupravljači. Lokalna mreža. Internet. Arhitekture suvremenih mikroprocesora (RISC, CISC). Cjevovodi. Primjeri suvremenih mikroprocesora. Višeprocesorski sustavi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nastavom i individualnim radom student stječe znanja iz područja arhitekture računala, mikroprocesora i mikroprocesorskih sustava od temeljnih znanja o tom području, tehnološkim značajkama i proizvodnim svojstvima. Student se uči prepoznavati specifične probleme područja dizajna računala i načine rješavanja tih problema. Stječu se vještine primjene alata za dizajn sklopovlja i programske podrške, simulaciju rada i verifikaciju dizajna kao digitalni osciloskop, uređaj za programiranje integriranih sklopova (EPROMA, PALova, GALova i drugih), logički analizator, programski paketi za projektiranje digitalnih sklopova (kao MicroSIM, OrCAD, Cadence i drugi), oprema i alati za razvoj mikroprocesorskih programa (razvojni sustav, emulatori i sl.)

Oblici provođenja nastave

- Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa, - primjena multimedijskih programa kao WebCT, - primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema, - zadavanje problema za individualno rješavanje i timski rad, - laboratorijske vježbe na gotovim maketama i izrada vlastitih sklopova i jednostavnih uređaja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

- Rješavanje individualnih problema i poticanje timskog rada na većim problemima, - provjera znanja putem interaktivnih testova u programskom paketu WebCT uz primjenu baze ispitnih pitanja, - ocjena rada u laboratoriju i ocjena postupka projektiranja, izrade i ispitivanja te prezentacije vlastitih jednostavnijih sklopova i uređaja, - usmeni razgovor s kandidatom u funkciji utvrđivanja konačne ocjene.

Osnovna literatura

1. 1 Ribarić, S. Građa računala - arhitektura i organizacija računarskih sustava Zagreb: Algebra, 2011.ISBN: 978-953-322-074-1

2. 2 Aharon Yadin Computer Systems Architecture CRC Press Taylor & Francis Group, 2016, ISBN 9781482231052


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R.Williams Computer Systems Architecture Addison Wesley, 2001

2. 2 S. Ribarić Arhitektura računala Školska knjiga, Zagreb, 1990

3. 3 B.B. Brey The Intel Microprocessors 8086-8088, 80186-80188, 80286, 80386, 80486, Pentium Pro Processor and Pentium II, Architecture, Programming and Interfacing Prentice Hall, 2000.

4. 4 J.D.Carpinelli Computer Systems Organization & Architecture Addison Wesley, 2001.

5. 5 Ž. Hocenski Arhitektura računala ETF Osijek, 2005.

6. 6 Ž. Hocenski, G.Martinović, M.Antunović Arhitektura računala - Priručnik za laboratorijske vježbe ETF Osijek, 2005.

Način polaganja ispita

Ocjenjivanje provjerom znanja tijekom nastave i rješavanjem individualnih problema i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne pojmove arhitekture i strukture računala

2. analizirati građu i strukturni ustroj digitalnog računala

3. projektirati zahtjeve nad računalnim sustavom prema potrebama obrade podataka

4. vrednovati strukture i odnose funkcionalnih cjelina računala

5. objasniti koncepte programa, metoda obrade podataka i tehnologija ubrzanja računalne obradeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti