Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Informacijski sustavi i računalne mreže SAR401-17

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 175220 205568 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj
GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik
OČEVČIĆ HRVOJE, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa osnovnim pojmovima iz područja teorije informacije. Objasniti studentima praktičnu važnost i svrhu entropijskog i zaštitnog kodiranja, te ih upoznati s načinom primjene osnovnih vrsta kodova. Naučiti studente da pravilno interpretiraju referentne slojevite mrežne modele i razumiju funkcije protokola pojedinih slojeva. Osposobiti studente da samostalno planiraju i implementiraju lokalnu mrežu (rješavajući pri tome problematiku usmjeravanja i adresiranja) s mogućnošću povezivanja na Internet. Upoznati studente sa temeljnim karakteristikama različitih generacija pokretnih mreža. Naučiti studente da primijene osnovne mrežne sigurnosne mehanizme, ovisno o sigurnosnim zahtjevima u mreži.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Pojam i značenje informacije i informacijskih sustava. Sadržaj i svojstva informacije. Entropija i njezina svojstva. Vrste i svojstva informacijskih izvora. Markovljevi izvori. Model i opis komunikacijskog sustava. Diskretni informacijski sustavi. Prijenos informacije i kapacitet kanala. Entropijsko kodiranje. Optimalno kodiranje. Aritmetičko kodiranje. Osnove zaštitnog kodiranja. Blok kodovi. Binarni linearni kodovi. Hammingovi kodovi. Ciklički kodovi. Pojam i vrste komunikacijskih mreža. Topologija mreže. Uslojavanje funkcija u mreži. Slojeviti modeli: OSI i TCP/IP. Fizikalne osnove prijenosa podataka. Fizički sloj. Vrste i karakteristike prijenosnih medija. Linijski kodovi. Pristupne mreže i tehnologije. Sloj podatkovnog linka. Kontrola pogrešaka i kontrola toka. Pristup mediju u žičnim i bežičnim mrežama. MAC podsloj. Lokalne mreže i protokoli u lokalnoj mreži. Ethernet. Bežične lokalne mreže. Bluetooth. Bežične senzorske mreže. Usmjeravanje u mreži i protokoli usmjeravanja. Povezivanje mreža. Internet mreža. IP protokol (IPv4 i IPv6). IP adresiranje. Kontrolni protokoli u Internet mreži. ICMP protokol. Transportni protokoli u Internet mreži (TCP i UDP). Protokoli aplikacijskog sloja. Internetske usluge. Javne pokretne mreže. Zaštita i sigurnost podataka u mreži.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 I. S. Pandžić i dr. Uvod u teoriju informacije i kodiranje Element, Zagreb, 2007.

2. 2 A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall Computer networks (5. izdanje) Prentice Hall, Boston, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. M. Gray Entropy and Information Theory Springer-Verlag, NewYork, 2013.

2. 2 A. Bažant i dr. Osnovne arhitekture mreža Element, Zagreb, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i objasniti osnovne pojmove iz područja teorije informacije

2. razumjeti i interpretirati osnovne metode i postupke entropijskog i zaštitnog kodiranja

3. interpretirati referentne slojevite mrežne modele i prikazati funkcije protokola po slojevima

4. planirati implementaciju lokalne mreže, uključujući rješavanje problema usmjeravanja, adresiranja i povezivanja sa globalnom mrežom (Internetom)

5. interpretirati karakteristike i temeljna načela pokretnih mreža druge, treće i četvrte generacije

6. evaluirati prednosti i nedostatke pojedinih sigurnosnih mrežnih mehanizama u ovisnosti o sigurnosnim zahtjevimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti