Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Digitalna elektronika SAR301

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 41103 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
KESER TOMISLAV, nositelj
SUŠAC FILIP, suradnik
KULAŠ MISLAV, suradnik
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Sadržaj

Značajke digitalnih sklopova i sustava. Pregled razvitka. Brojevni sustavi i pretvorbe zapisa. Digitalna aritmetika. Logičke funkcije. Minimizacija logičkih izraza. Norme i simboli logičkih sklopova. Realizacija logičkih funkcija. NI i NILI logika. Integrirani logički sklopovi. Značajke logičkih sklopova suvremenih tehnologija. Kombinacijski sklopovi. Primjeri primjene kombinacijskih sklopova. Sekvencijalni sklopovi.Asinkroni i sinkorni bistabili. Brojila i djelitelji. Registri. Memorije. Poluvodičke memorije: bipolarne i MOS. Statičke i dinamičke RAM memorije. Magnetski mediji. Optički mediji. Programirljivi logički sklopovi: značajke, programiranje i primjene. Vizualni pokazivači. Sklopovi za A/D i D/A pretvorbu. Mikroprocesori i mikroupravljači. Programski alati za projektiranje digitalnih sklopova i sustava. Oprema za razvitak i ispitivanje digitalnih sustava. Pouzdanost digitalnih sklopova. Dijagnosticiranje neispravnosti digitalne elektronike.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nastavom i individualnim radom student stječe znanja iz područja digitalnih integriranih elektroničkih sklopova i uređaja od temeljnih znanja o tom području, razlozima nastanka, povijesnom razvitku, tehnološkim značajkama i proizvodnim svojstvima. Student se uči prepoznavati specifične probleme područja digitalne elektronike i načine rješavanja tih problema postupcima izrade specifikacije zahtjeva pri dizajnu digitalnih sklopova i uređaja. Stječu se vještine primjene programskih alata za izradu logičkih shema, simulaciju rada i verifikaciju logičkih sklopova i uređaja. Upoznaju se postupci projektiranja logičkih sklopova i struktura primjenom integriranih logičkih sklopova, programirljivih logičkih sklopova i mikroprocesorskih sustava. Predstavljaju se alati i instrumentacija za razvoj i dijagnosticiranje ispravnosti kao logičke sonde, digitalni osciloskop, uređaj za programiranje integriranih sklopova (EPROM-a, PAL-ova, GAL-ova i drugih), logički analizator, programski paketi za projektiranje digitalnih sklopova (kao MicroSIM, OrCAD, Cadence i drugi).

Oblici provođenja nastave

- Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa, - primjena multimedijskih programa kao WebCT, - primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema, - zadavanje problema za individualno rješavanje i timski rad, - laboratorijske vježbe na gotovim maketama i izrada vlastitih sklopova i sitnih uređaja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

- Rješavanje individualnih problema i poticanje timskog rada na većim problemima, - provjera znanja putem interaktivnih testova u programskom paketu WebCT uz primjenu baze ispitnih pitanja, - ocjena rada u laboratoriju i ocjena postupka projektiranja, izrade i ispitivanja te prezentacije vlastitih jednostavnijih sklopova i uređaja, - usmeni razgovor s kandidatom u funkciji utvrđivanja konačne ocjene.

Osnovna literatura

1. 1 Hocenski, Ž. Digitalna elektronika Osijek: ETF, 2005.

2. 2 Floyd, Thomas L. Digital Fundamentals Pearson, 2011, ISBN 9788131734483

3. 3 U.Peruško Digitalna elektronika Školska knjiga, Zagreb, 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Ž. Hocenski, G.Martinović, M.Antunović Digitalna elektronika - Priručnik za laboratorijske vježbe ETF Osijek, 2003.

2. 2 D.C.Green Digital electronics Addison Wesley Longman, 1999.

3. 3 R.L.Tokheim Digital Principles McGraw-Hill, 1988.

4. 4 Ž. Hocenski Digitalna elektronika ETF Osijek, 2005.

Način polaganja ispita

- Provjera znanja interaktivnim testovima tijekom nastave, ocjena rada u laboratoriju, rješavanjem individualnih problema, usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i primijeniti osnovne pojmove i zakonitosti Booleove algebre i binarne aritmetike

2. razlikovati i usporediti tehničko-tehnološke značajke građe i funkcionalnosti digitalnog sklopovlja

3. vrednovati i objasniti strukturni i funkcionalni ustroj osnovnog logičkog digitalnog sklopovlja

4. razumjeti osnovne načine kodiranja informacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)501.71,2,3,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)310
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja401.33,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja025
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja702.31,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Predavanja200.71,2,4PredavanjaProvjera količine usvojenog znanja030