Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Digitalna elektronika SAR301

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 41103 205553 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
KESER TOMISLAV, nositelj
SUŠAC FILIP, suradnik
KULAŠ MISLAV, suradnik
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Sadržaj

Značajke digitalnih sklopova i sustava. Pregled razvitka. Brojevni sustavi i pretvorbe zapisa. Digitalna aritmetika. Logičke funkcije. Minimizacija logičkih izraza. Norme i simboli logičkih sklopova. Realizacija logičkih funkcija. NI i NILI logika. Integrirani logički sklopovi. Značajke logičkih sklopova suvremenih tehnologija. Kombinacijski sklopovi. Primjeri primjene kombinacijskih sklopova. Sekvencijalni sklopovi.Asinkroni i sinkorni bistabili. Brojila i djelitelji. Registri. Memorije. Poluvodičke memorije: bipolarne i MOS. Statičke i dinamičke RAM memorije. Magnetski mediji. Optički mediji. Programirljivi logički sklopovi: značajke, programiranje i primjene. Vizualni pokazivači. Sklopovi za A/D i D/A pretvorbu. Mikroprocesori i mikroupravljači. Programski alati za projektiranje digitalnih sklopova i sustava. Oprema za razvitak i ispitivanje digitalnih sustava. Pouzdanost digitalnih sklopova. Dijagnosticiranje neispravnosti digitalne elektronike.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nastavom i individualnim radom student stječe znanja iz područja digitalnih integriranih elektroničkih sklopova i uređaja od temeljnih znanja o tom području, razlozima nastanka, povijesnom razvitku, tehnološkim značajkama i proizvodnim svojstvima. Student se uči prepoznavati specifične probleme područja digitalne elektronike i načine rješavanja tih problema postupcima izrade specifikacije zahtjeva pri dizajnu digitalnih sklopova i uređaja. Stječu se vještine primjene programskih alata za izradu logičkih shema, simulaciju rada i verifikaciju logičkih sklopova i uređaja. Upoznaju se postupci projektiranja logičkih sklopova i struktura primjenom integriranih logičkih sklopova, programirljivih logičkih sklopova i mikroprocesorskih sustava. Predstavljaju se alati i instrumentacija za razvoj i dijagnosticiranje ispravnosti kao logičke sonde, digitalni osciloskop, uređaj za programiranje integriranih sklopova (EPROM-a, PAL-ova, GAL-ova i drugih), logički analizator, programski paketi za projektiranje digitalnih sklopova (kao MicroSIM, OrCAD, Cadence i drugi).

Oblici provođenja nastave

- Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa, - primjena multimedijskih programa kao WebCT, - primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema, - zadavanje problema za individualno rješavanje i timski rad, - laboratorijske vježbe na gotovim maketama i izrada vlastitih sklopova i sitnih uređaja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

- Rješavanje individualnih problema i poticanje timskog rada na većim problemima, - provjera znanja putem interaktivnih testova u programskom paketu WebCT uz primjenu baze ispitnih pitanja, - ocjena rada u laboratoriju i ocjena postupka projektiranja, izrade i ispitivanja te prezentacije vlastitih jednostavnijih sklopova i uređaja, - usmeni razgovor s kandidatom u funkciji utvrđivanja konačne ocjene.

Osnovna literatura

1. 1 Hocenski, Ž. Digitalna elektronika Osijek: ETF, 2005.

2. 2 Floyd, Thomas L. Digital Fundamentals Pearson, 2011, ISBN 9788131734483

3. 3 U.Peruško Digitalna elektronika Školska knjiga, Zagreb, 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Ž. Hocenski, G.Martinović, M.Antunović Digitalna elektronika - Priručnik za laboratorijske vježbe ETF Osijek, 2003.

2. 2 D.C.Green Digital electronics Addison Wesley Longman, 1999.

3. 3 R.L.Tokheim Digital Principles McGraw-Hill, 1988.

4. 4 Ž. Hocenski Digitalna elektronika ETF Osijek, 2005.

Način polaganja ispita

- Provjera znanja interaktivnim testovima tijekom nastave, ocjena rada u laboratoriju, rješavanjem individualnih problema, usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i primijeniti osnovne pojmove i zakonitosti Booleove algebre i binarne aritmetike

2. razlikovati i usporediti tehničko-tehnološke značajke građe i funkcionalnosti digitalnog sklopovlja

3. vrednovati i objasniti strukturni i funkcionalni ustroj osnovnog logičkog digitalnog sklopovlja

4. razumjeti osnovne načine kodiranja informacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti