Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Osnove automatske regulacije SAIE301-17

ECTS 6.5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74292 149375 62229 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HRŽICA MATEJA, suradnik
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik
NYARKO EMMANUEL-KARLO, suradnik

Sadržaj

Automatsko upravljanje i njegova uloga. Osnovni pojmovi i definicije. Osnovna struktura i elementi regulacijskog kruga. Realizacija sustava upravljanja. Karakteristike objekata upravljanja. Linearizacija statičke karakteristike. Dinamičko vladanje sustava i matematički opis dinamičkog vladanja sustava. Opis linearnih, kontinuiranih i vremenski nepromjenjivih sustava u vremenskom i frekvencijskom području. Laplaceova transformacija i prijenosna funkcija. Bodeov i Nyquistov dijagram. Najvažniji prijenosni članovi. Regulacijski krug i njegove karakteristike. Stabilnost regulacijskog kruga i postupci za ispitivanje stabilnosti. Pokazatelji kakvoće regulacije u vremenskom i frekvencijskom području. Standardni tipovi regulatora. Pojam sinteze regulacijskog kruga. Regulacija na čvrstu vrijednost. Klasične metode sinteze linearnih kontinuiranih sustava upravljanja. Sinteza s pomoću frekvencijskih karakteristika otvorenog kruga. Neki praktični postupci za sintezu regulatora. Primjeri iz prakse. Načela digitalne realizacije sustava upravljanja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Na ovom kolegiju stječu se osnovna znanja o opisu dinamičkog vladanja sustava, strukturnom prikazu osnovnih komponenti i sustava automatskog upravljanja, fenomenu povratne veze u sustavu i analizi stabilnosti sustava s povratnom vezom. Dopunski, studenti stječu osnovna znanja o načinu projektiranja algoritma upravljanja i ocjeni postignute kakvoće regulacije. Na laboratorijskim vježbama studenti stječu iskustva u radu s osnovnim programskim alatom za analizu i sintezu sustava upravljanja (Matlab), te se upoznaju s načinom praktične realizacije sustava upravljanja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi i završni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Tomac, J. Osnove automatske regulacije - predavanja Fakultetska skripta, ETF, Osijek, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Perić, N. Automatsko upravljanje - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2004.

2. 2 Šurina, T. Automatska regulacija Školska knjiga, Zagreb, 1991.

3. 3 Franklin, G.F., J.D. Powell, A.E. Naeini Feedback Control of Dynamic Systems Addison - Wesley Publishing Company, 1994.

Način polaganja ispita

Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti što je dinamičko vladanje sustava i njegov dinamički matematički model

2. provesti jednostavniju analizu dinamičkog vladanja sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području

3. opisati strukturu regulacijskog kruga i ulogu pojedinih dijelova regulacijskog kruga

4. prepoznati utjecaj pojedinog dijela regulacijskog kruga na njegovo ukupno vladanje

5. analizirati vladanje jednostavnih dinamičkih sustava pomoću programskog paketa Matlab

6. provesti sintezu regulatora nekim od praktičnih postupaka sintezeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti