Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mjerenja u elektrotehnici SAE402-15

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 74060 149331 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FILIĆ MIRKO, suradnik
DORIĆ DRAŽEN, nositelj
OPAČAK MILAN, suradnik

Sadržaj

Temeljni pojmovi mjerne tehnike. Mjerene veličine i njihovo promatranje u vrijednosnom, vremenskom i frekvencijskom području. Mjerni instrumenti srednje i mjerni instrumenti efektivne vrijednosti. Temeljne osobine analognih i digitalnih mjernih postupaka. Zajednička obilježja analognih mjerenja i pokazivanja. Primjeri analognih mjernih instrumenata s uporabnom vrijednosti. Načela digitalne obrade mjerene veličine i osobine digitalnih mjernih instrumenata. Mjerenje temeljnih električnih mjernih veličina. Mjerenje napona i struje. Utjecaj valnog oblika na točnost mjerenja. Mjerenje energije i snage. Mjerenje djelatnog otpora, impedancije i reaktancije. Mjerenje faktora snage. Izabrani mjerni postupci. Mosni i kompenzacijski postupci mjerenja. Osciloskop i mjerenja njime. Mjerenje u Y-t i X-Y načinu rada temeljnih električnih veličina. Posebna mjerenja osciloskopom. Primjena računala u mjernoj tehnici. Mjerni instrumenti utemeljeni na računalu, komunikacija mjerni instrument računalo, virtualna mjerna instrumentacija... Mjerna nesigurnost, pogrješke mjernih instrumenata i mjernih postupaka.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovna znanja o mjeriteljstvu, mjernim instrumentima i mjernim metodama. Ispravno mjerenje osnovnih električkih veličina. Znanja o instrumentima, mjernoj nesigurnosti, cjelovitom mjernom rezultatu. Sposobnosti korištenja osobnog računala u mjerenju u elektrotehnici.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Bego, V. Mjerenja u elektrotehnici Graphis, Zagreb, 2003. ISBN: 953-6647-46-X

2. 2 D. Karavidović Električna mjerenja -1 i 2 Sveučilište u Osijeku, 1990.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Karavidović, D. Dorić Upute za laboratorijske vježbe iz električnih mjerenja Elektrotehnički fakultet, 1998.

2. 2 D. Karavidović Zbirka zadataka, skripta Elektrotehnički fakultet, 2005.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. sudjelovati u provedbi zakonskog mjeriteljstva

2. usporediti značajke različitih mjernih uređaja

3. odabrati mjerni opseg u odnosu na vrijednost mjerene veličine

4. procijeniti ukupnu mjernu nesigurnost provedenog mjernog postupka

5. odabrati odgovarajuću mjernu metodu

6. odabrati mjernu i ispitnu opremu koja zadovoljava zahtjeve i budžet zadatka

7. provesti postupak mjerenja odnosno ispitivanja na siguran način

8. uočiti nepravilnosti i smetnje koje mogu utjecati na rezultat mjerenja, te poduzeti mjere za njihovo smanjivanje na prihvatljivu razinuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti