Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Materijali i tehnološki postupci SAE401

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 41140 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ROZING GORAN, nositelj
BULJIĆ DALIBOR, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti strukturnu građu osnovnih vrsta materijala u elektrotehnici

2. interpretirati osnovna mehanička, toplinska, električna i magnetska svojstva elektrotehničkih materijala, te osnovne metode ispitivanja

3. procijeniti osnovne zahtjeve kod izbora materijala koji se koriste u elektrotehničkim proizvodima

4. objasniti osnovne primjene vodljivih, magnetskih, izolacijskih i poluvodičkih materijala

5. predložiti osnovne postupke obrade elektrotehničkih materijala i njihovu primjenuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti