Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Materijali i tehnološki postupci SAE401

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 41140 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ROZING GORAN, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik
MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Struktura kristala, amorfnih tvari, tekućih kristala, polimera, keramike. Strukture metala i slitine. Svojstva materijala i ispitivanje - mehanička, električna, magnetska, toplinska i tehnološka. Difuzija. Vodljivi materijali - vodiči, otpornici, termoelementi, termobimetali, kontakti, osigurači. Supravodiči. Poluvodiči. Magnetski materijali - meki i tvrdi, feriti, za magneto-optičke zapise. Izolacijski materijali. Polarizacija. Anorganski, organski i složeni izolatori. Utjecaj postupka izrade na svojstva. Osnove i primjena postupaka lijevanja, skidanja čestica, plastične deformacije, toplinske obrade, sinteriranja, postupaka i materijala za spajanje. Postupci izrade poluvodiča i integriranih krugova. Površinske obrade. Prerada polimera, kompozita i keramike.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje učinkovite inženjerske primjene materijala. Shvaćanje primjene proizvodnih postupaka, njihova usporedba i ekonomičnost. Razumijevanje povezanosti između materijala i postupka izrade proizvoda.

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokvij, laboratorijski izvještaj, usmeni kolokvij

Osnovna literatura

1. 1 Filetin, T ; Kovačiček, F; Indof, J. Svojstva i primjena materijala Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2009.

2. 2 Kalpakjian, S.; Schmid, S. Manufacturing Engineering and Technology (7th Edition) Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2013.

3. 3 V. Knapp, P. Colić Uvod u električna i magnetska svojstva materijala Školska knjiga Zagreb, 1990


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. M. Brick i dr. Structure and Properties of Engineering Materials McGraw Hill, 1977.

2. 2 V. Bek Tehnologija elektromaterijala skripta ETF u Zagrebu, Sveučilišna naklada, Zagreb

3. 3 T. Filetin Materijali i tehnologijski razvoj Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2002.

4. 4 Solymar, L. Walsh, D. Electrical Properties Of Materials OUP, 1998

5. 5 W. D. Callister Materials science and engineering: an introduction John Wiley & Sons, New York, 2000.

6. 6 T. Fischer Materials Science for Engineering Students Elsevier, London, 2009.

7. 7 A. Pintarić Materijali u elektrotehnici - laboratorijske vježbe ETF, Osijek, 2007.

8. 8 T. Filetin Suvremeni materijali i postupci Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2005.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti strukturnu građu osnovnih vrsta materijala u elektrotehnici

2. interpretirati osnovna mehanička, toplinska, električna i magnetska svojstva elektrotehničkih materijala, te osnovne metode ispitivanja

3. procijeniti osnovne zahtjeve kod izbora materijala koji se koriste u elektrotehničkim proizvodima

4. objasniti osnovne primjene vodljivih, magnetskih, izolacijskih i poluvodičkih materijala

5. predložiti osnovne postupke obrade elektrotehničkih materijala i njihovu primjenuAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)610
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja321.12,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja025
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja351.21,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Pismeni ispit351.21,2,3,4,5Pismeni ispitProvjera danih odgovora030