Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematika II SAE206-17

ECTS 7 | P 45 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 37140 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
ŠTEKO ANJA, suradnik

Sadržaj

Primitivna funkcija. Neodređeni integral. Metode integracije: metoda supstitucije, metoda parcijalne integracije. Integriranje racionalnih funkcija. Pojam Riemanovog integrala. Newton-Lebnizova formula. Trapezna formula. Simsonova formula. Duljina luka krivulje. Volumen i plašt rotacionog tijela. Problemi iz tehnike koji vode na korištenje diferencijalnih jednadžbi. Pojam i osnovna svojstva diferencijalnih jednadžbi Rješenje diferencijalne jednadžbe. Teorem o egzistenciji. Metoda separacije varijabli. Homogena diferencijalna jednadžba. Linearna dif.jedn. prvog reda. Linearna diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima. Primjena dif. jedn (jednostavna harmonijska titranja, vibracije opruga, prigušene vibracije, prisilne vibracije, jednostavne električne mreže. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Pojam I konvergencija reda. Kriterij konvergencije redova s pozitivnim članovima (poredbeni, Dalambertov, Cauchyev kriterij. Alternirajući redovi I Leibnizov kriterij. Redovi funkcija. Područje konvergencije. Redovi potencija. Interval konvergencije. Taylorov i Maclaurinov red. Furieovi redovi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Naučiti pojmove i jednostavne primjene integralnog računa, diferencijalnih jednadžbi redova. Pripremiti za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura, relacija i operacija kao alata u primjeni

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tijekom semestra studenti rješavaju kontrolne zadaće, koje ih mogu osloboditi dijela ispita. Na takav način se osigurava kontinuirano praćenje rada studenata.

Osnovna literatura

1. 1 Jukić, D; Scitovski, R Matematika Osijek: Matematički odjel Osijek, 2000.

2. 2 Demidović, B. P. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke Zagreb: Tehnička knjiga, 2003.

3. 3 B. Apsen Repetetitorij više matematike Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. Scitovski, D. Jukić Matematika Matematički odjel, Osijek, 2001.

2. 2 P. Javor Matematička analiza Školska knjiga,Zagreb, 2000.

Način polaganja ispita

Studenti mogu pristupiti ispitu po završetku predavanja i vježbi. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. iskazati i analizirati rezultate diferencijalnog i integralnog računa funkcije jedne varijable

2. za zadani integral odrediti tip, te kreirati postupak njegovog rješavanja

3. kreirati postupak kojim određujemo površinu, duljinu luka krivulje i volumen tijela

4. usporediti diferencijalnu jednadžbu s osnovnim tipovima diferencijalnih jednadžbi, te kreirati opće rješenje

5. zadani red analizirati i usporediti s poznatim redovima, te ispitati i odrediti konvergentnostAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)6021,2,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka6022,3Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Domaća zadaća3012,3,5Samostalno rjšavanje zadatakaProvjera riješenih zadataka010