Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematika II SAE206-17

ECTS 7 | P 45 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 37140 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
ŠTEKO ANJA, suradnik

Sadržaj

Primitivna funkcija. Neodređeni integral. Metode integracije: metoda supstitucije, metoda parcijalne integracije. Integriranje racionalnih funkcija. Pojam Riemanovog integrala. Newton-Lebnizova formula. Trapezna formula. Simsonova formula. Duljina luka krivulje. Volumen i plašt rotacionog tijela. Problemi iz tehnike koji vode na korištenje diferencijalnih jednadžbi. Pojam i osnovna svojstva diferencijalnih jednadžbi Rješenje diferencijalne jednadžbe. Teorem o egzistenciji. Metoda separacije varijabli. Homogena diferencijalna jednadžba. Linearna dif.jedn. prvog reda. Linearna diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima. Primjena dif. jedn (jednostavna harmonijska titranja, vibracije opruga, prigušene vibracije, prisilne vibracije, jednostavne električne mreže. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Pojam I konvergencija reda. Kriterij konvergencije redova s pozitivnim članovima (poredbeni, Dalambertov, Cauchyev kriterij. Alternirajući redovi I Leibnizov kriterij. Redovi funkcija. Područje konvergencije. Redovi potencija. Interval konvergencije. Taylorov i Maclaurinov red. Furieovi redovi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Naučiti pojmove i jednostavne primjene integralnog računa, diferencijalnih jednadžbi redova. Pripremiti za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura, relacija i operacija kao alata u primjeni

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tijekom semestra studenti rješavaju kontrolne zadaće, koje ih mogu osloboditi dijela ispita. Na takav način se osigurava kontinuirano praćenje rada studenata.

Osnovna literatura

1. 1 Jukić, D; Scitovski, R Matematika Osijek: Matematički odjel Osijek, 2000.

2. 2 Demidović, B. P. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke Zagreb: Tehnička knjiga, 2003.

3. 3 B. Apsen Repetetitorij više matematike Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. Scitovski, D. Jukić Matematika Matematički odjel, Osijek, 2001.

2. 2 P. Javor Matematička analiza Školska knjiga,Zagreb, 2000.

Način polaganja ispita

Studenti mogu pristupiti ispitu po završetku predavanja i vježbi. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. iskazati i analizirati rezultate diferencijalnog i integralnog računa funkcije jedne varijable

2. za zadani integral odrediti tip, te kreirati postupak njegovog rješavanja

3. kreirati postupak kojim određujemo površinu, duljinu luka krivulje i volumen tijela

4. usporediti diferencijalnu jednadžbu s osnovnim tipovima diferencijalnih jednadžbi, te kreirati opće rješenje

5. zadani red analizirati i usporediti s poznatim redovima, te ispitati i odrediti konvergentnostAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti