Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike II SAE201

ECTS 8 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74059 175282 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
FILIĆ MIRKO, suradnik
ĆORLUKA VENCO, nositelj
BRANDIS ANDREJ, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Vremenski promjenljive struje i naponi. Periodičke veličine. Kompleksni brojevi i fazorski prikaz. Priključak R, L i C na izmjenični napon. Impedancija i admitancija. Snaga i faktor snage. Rezonancija. Periodične nesinusoidne veličine. Trofazni sustav. Princip rada transformatora i nadomjesna shema. Elektromehanička konverzija energije. Prijelazne pojave u krugovima s otporima, induktivitetima i kapacitetima. Laboratorijske vježbe: Impedancija, admitancija i snaga u izmjeničnim strujnim krugovima. Frekvencijska ovisnost izmjenične mreže. Simetrične trofazne mreže. Nesimetrične trofazne mreže. Jednofazni transformator. Theveninov i Nortonov teorem.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Stjecanje znanja iz izmjeničnih mreža i prijelaznih pojava, potrebnog za studij stručnih kolegija elektrotehnike.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata/tjedno), auditorne vježbe ( 2 sata/tjedno), laboratorijske vježbe ( 1 sat/tjedno). Predavanja pomoću PowerPoint prezentacija, auditorne i laboratorijske vježbe s aktivnim sudjelovanjem studenata i uz kontinuirano testiranje stečenog znanja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

2 kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje načinom vrednovanja studenata (bodovanje rezultata kolokvija i ocjene iz laboratorijskih vježbi), pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Osnovna literatura

1. 1 Kuzmanović, B. Osnove elektrotehnike II Element, 2000., Zagreb.

2. 2 V. Pinter Osnove elektrotehnike I i II Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

3. 3 Felja, Koračin Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, 1. i 2. dio Školska knjiga, Zagreb, 1985.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Pužar Osnove elektrotehnike II, predavanja na Moodle-u Elektrotehnički fakultet Osijek, 2005.

Način polaganja ispita

Vrednovanje rada studenata tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje vrednovanjem, pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti izraze za srednju, srednju elektrolitsku i efektivnu vrijednost vremenskih promjenljivih struja i napona

2. objasniti matematički i grafički vremensku ovisnost napona i struje za prijelazne pojave kod ukapčanja i iskapčanja L i C elemenata priključenih na pravokutni ulazni napon

3. odabrati ispravan način prikazivanja u fazorskom obliku impedancije i admitancije kruga sa R , L i C elementima priključenih na izmjenični sinusni napon

4. usporediti izraze za strujnu i naponsku rezonantnu frekvenciju R-L-C kruga priključenog na izmjenični sinusni napon

5. izvesti izraze za prividnu, radnu i jalovu snagu u mrežama sinusne struje

6. izvesti izraze za fazne i linijske napone i izraditi model trofaznog nesimetričnog trošila spojenog u zvijezdu te nacrtati odgovarajuću shemu spoja

7. izvesti izraze za fazne i linijske struje i izraditi model trofaznog nesimetričnog trošila spojenog u trokut te nacrtati odgovarajuću shemu spoja

8. nacrtati shemu spoja i napisati izraz za stupanj djelovanja realnog transformatora opterećenog radnim otporomAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti