Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje SAE102

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175225 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BALKIĆ ZORAN, suradnik
KÖHLER MIRKO, nositelj
ŠOJO ROBERT, suradnik
PEKO MARINA, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pojasniti načela rada sklopovskih i programskih dijelova računala, te osnove algoritamskog razmišljanja kod razvoja programskih rješenja. Objasniti studentima osnovna načela programskog inženjerstva, osnovne elemente programskih jezika i aktualnih razvojih alata. Osposobiti studente za izradu programa različite složenosti s različitim postupcima i alatima. Upoznati studente s različitim tipovima podataka, funkcijama za ulaz i izlaz podatka te različitim tipovima operatora. Objasniti studentima programske petlje te naredbe za grananje u programu. Prikazati studentima mogućnost korištenja 1D i 2D polja, objasniti im korištenje funkcija, rad s memorijom, pokazivačima, te načine generiranja pseudo-slučajnih brojeva. Objasniti i pokazati osnovna načela objektno orijentiranog programiranja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Načela rada sklopovskih i programskih dijelova računala. Osnove algoritama, vremenska i prostorna složenost. Osnove programskog inženjerstva, programiranje, elementi programskog jezika, postupak razvoja programa i razvojni alati. Pregled programskih jezika i modela. Programski jezik C kroz primjere: struktura programa, ključne riječi, tipovi podataka, predprocesorske naredbe, varijable, aritmetički i logički izrazi, ulaz i izlaz podataka, grananje i ponavljanje u programu, funkcije, pokazivači, polja, pseudo-slučajni brojevi, dinamička alokacija memorije, rad s datotekama. Osnove objektno orijentiranog programiranja. Objekti, klase, predlošci. Programski jezik C++. Razvoj vlastitih programskih rješenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J.; Motik B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010.

2. 2 Kochan, S.G. Programming in C (Developers Library), 4th Ed. Addison-Wesley Professional, 2014.,

3. 3 Kusalić D. Napredno programiranje i algoritmi u C-u i C++-u Element, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Patterson, J. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (5th. Edition) Morgan Kaufmann Publ., 2013.

2. 2 R. Sedgewick, K. Wayne Algorithms (4th Edition) Addison-Wesley Professional, 2011.

3. 3 A. S. Tanenbaum, T. Austin Structured Computer Organization (6th Ed.) Pearson, 2012.

4. 4 B. Stroustrup Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Ed.) Addison-Wesley Professional, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka i funkcije

2. odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju jednostavnog problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. usporediti i/ili na primjeru objasniti rad s pokazivačima, poljima pokazivača, dinamičkom alokacijom memorije i datotekama

4. Definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranja

5. razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini

6. predložiti naprednije algoritamske pristupe u rješavanju problemaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,2,3,4,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Pismeno rješavanje programskih zadataka3012,3,4Pismeni ispitProvjera znanja pismenim ispitom ili putem kontrolnih zadaća1530