Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje SAE102

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175225 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KÖHLER MIRKO, nositelj
ŠOJO ROBERT, suradnik
PEKO MARINA, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pojasniti načela rada sklopovskih i programskih dijelova računala, te osnove algoritamskog razmišljanja kod razvoja programskih rješenja. Objasniti studentima osnovna načela programskog inženjerstva, osnovne elemente programskih jezika i aktualnih razvojih alata. Osposobiti studente za izradu programa različite složenosti s različitim postupcima i alatima. Upoznati studente s različitim tipovima podataka, funkcijama za ulaz i izlaz podatka te različitim tipovima operatora. Objasniti studentima programske petlje te naredbe za grananje u programu. Prikazati studentima mogućnost korištenja 1D i 2D polja, objasniti im korištenje funkcija, rad s memorijom, pokazivačima, te načine generiranja pseudo-slučajnih brojeva. Objasniti i pokazati osnovna načela objektno orijentiranog programiranja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Načela rada sklopovskih i programskih dijelova računala. Osnove algoritama, vremenska i prostorna složenost. Osnove programskog inženjerstva, programiranje, elementi programskog jezika, postupak razvoja programa i razvojni alati. Pregled programskih jezika i modela. Programski jezik C kroz primjere: struktura programa, ključne riječi, tipovi podataka, predprocesorske naredbe, varijable, aritmetički i logički izrazi, ulaz i izlaz podataka, grananje i ponavljanje u programu, funkcije, pokazivači, polja, pseudo-slučajni brojevi, dinamička alokacija memorije, rad s datotekama. Osnove objektno orijentiranog programiranja. Objekti, klase, predlošci. Programski jezik C++. Razvoj vlastitih programskih rješenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J.; Motik B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010.

2. 2 Kochan, S.G. Programming in C (Developers Library), 4th Ed. Addison-Wesley Professional, 2014.,

3. 3 Kusalić D. Napredno programiranje i algoritmi u C-u i C++-u Element, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Patterson, J. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (5th. Edition) Morgan Kaufmann Publ., 2013.

2. 2 R. Sedgewick, K. Wayne Algorithms (4th Edition) Addison-Wesley Professional, 2011.

3. 3 A. S. Tanenbaum, T. Austin Structured Computer Organization (6th Ed.) Pearson, 2012.

4. 4 B. Stroustrup Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Ed.) Addison-Wesley Professional, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka i funkcije

2. odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju jednostavnog problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. usporediti i/ili na primjeru objasniti rad s pokazivačima, poljima pokazivača, dinamičkom alokacijom memorije i datotekama

4. Definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranja

5. razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini

6. predložiti naprednije algoritamske pristupe u rješavanju problemaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti