Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike I SAE101

ECTS 7 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74055 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BENŠIĆ TIN, suradnik
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, nositelj
FILIĆ MIRKO, suradnik
BRANDIS ANDREJ, suradnik
ĆORLUKA VENCO, suradnik

Sadržaj

Struktura materijala. Vodiči i izolatori. Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Električni potencijal i napon. Strujni krug i električna struja. Električni otpor. Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija u strujnom krugu, Jouleov zakon. Materijal u električnom polju. Vektor električnog pomaka. Kapacitet i kondenzatori. Energija elektrostatskog polja. Elektrostatske mreže. Metode i teoremi za rješavanje električnih mreža. Magnetsko polje, magnetska indukcija i jakost magnetskog polja. Sila na vodič kroz koji teče struja. Biot-Savartov zakon. Amperov zakon. Elektromagnetska indukcija. Materijal u magnetskom polju. Magnetski krugovi. Induktivitet i međuinduktivitet. Energija magnetskog polja. Laboratorijske vježbe: Rad u laboratoriju. Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni. Složene mreže istosmjerne struje. Elektrostatske mreže. Magnetsko polje i induktivitet zavojnice. Faradayev zakon.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovno poznavanje elektromagnetskih pojava, potrebno za daljnji studij stručnih kolegija elektrotehnike.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata/tjedno), auditorne vježbe (2 sata/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat/tjedno) Predavanja pomoću PowerPoint prezentacija, auditorne i laboratorijske vježbe s aktivnim sudjelovanjem studenata i uz kontinuirano testiranje stečenog znanja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

2 kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje načinom vrednovanja studenata (bodovanje rezultata kolokvija i ocjene iz laboratorijskih vježbi), pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Osnovna literatura

1. 1 Kuzmanović, B. Osnove elektrotehnike I Element, 2000., Zagreb, ISBN 953-197-128-5

2. 2 Prasad, Rajendra Fundamentals of Electronic Engineering Cengage Learning. 2012., ISBN 9781408072615

3. 3 V. Pinter Osnove elektrotehnike I i II Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

4. 4 Šehović, Felja, Tkalić Osnove elektrotehnike, zbirka primjera prvi dio Školska knjiga, Zagreb 1980.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Felja, Koračin Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, 1. dio Školska knjiga, Zagreb, 1985.

2. 2 M. Pužar, I. Mandić, M. Božić Osnove elektrotehnike I, nastavni materijal na moodleu Elektrotehnički fakutet Osijek, 2006.

Način polaganja ispita

Vrednovanje rada studenata tijekom semestra i usmeni ispit za studente koji zadovolje vrednovanjem, pismeni i usmeni ispit za ostale studente.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne fizikalne veličine u električnom i magnetskom polju (naboj, električno polje, magnetsko polje, potencijal, napon) te električnom krugu (struja, napon, snaga, električna otpornost, induktivnost, kapacitivnost, međuinduktivnost)

2. kombinirati osnovne zakone, matematičke izraze i modele za rješavanje jednostavnijih problema u električnim i magnetskim poljima, magnetskim krugovima i stvarnim strujnim krugovima istosmjerne struje s otpornicima i kondenzatorima

3. analizirati i rješavati složene električne krugove istosmjerne struje s linearnim otporima i kapacitetima u ustaljenom stanju i magnetske krugove sa i bez feromagnetske jezgre

4. odabrati optimalnu metodu i teorem za rješavanje električnih krugova istosmjerne struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju

5. interpretirati riješene problemske zadatke u električnim i magnetskim poljima te jednostavnim magnetskim krugovima

6. usporediti analitičke i numeričke matematičke modele električnih krugova istosmjerne struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju primjenom Kirchhoffovih zakona te magnetske krugove s i bez feromagnetske jezgre

7. testirati jednostavnije električne krugove istosmjerne struje s realnim otpornicima, zavojnicama i kondenzatorima

8. organizirati temeljna mjerenja električnih veličina u električnim krugovima istosmjerne strujeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti