Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Programiranje FPGA SA602-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175196 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VIDOVIĆ IVAN, suradnik
MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj
ALEKSI IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati praktična znanja iz područja programiranja ugrađenih procesorskih sustava zasnovanih na FPGA integriranim sklopovima. Studenti će naučiti prepoznavati specifične probleme iz područja dizajna i implementacije programske podrške za PicoBlaze i MicroBlaze procesore. Stječu se vještine primjene alata za dizajn računalnih sustava zasnovanih na programski opisanim procesorima. Također, stječu se vještine programiranja programski opisanih procesora.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod. Osnovne arhitekture procesora. Opisivanje procesora jezicima za opisivanje sklopovlja. 8-bitni PicoBlaze mikroprocesor. 32-bitni MicroBlaze procesor. Programiranje PicoBlaze mikroprocesora, asembler. Programiranje MicroBlaze procesora. Dizajn računalnog sustava korištenjem Xilinx Platform Studio-ja. U/I uređaji MicroBlaze procesora. Rad s brojačima vremena i prekidima. Razvoj pogonskih programa za jednostavne U/I uređaje. Razvoj pogonskih programa za složenije U/I uređaje. Analiza i testiranje rada dizajniranog računalnog sustava te programske podrške. Implementacija i testiranje regulatora za upravljanje procesima na programski opisanom procesoru. Automatizacija procesa korištenjem programski opisanog procesora. Primjena na primjerima regulacije temperature, upravljanje motorom, obrada slike i sl.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 R. Sass Embedded Systems Design with Platform FPGAs: Principles and Practices Morgan Kaufmann, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. R. Schaumont A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign, 2nd ed. Springer, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, prepoznati i opisati računalni sustav zasnovan na programski opisanom procesoru

2. razviti jednostavan računalni sustav s programskim alatom Xilinx Platform Studio

3. razviti programsku podršku za računalni sustav zasnovan na programski opisanom procesoru

4. testirati i analizirati rad dizajniranog računalnog sustava i napisane programske podrške

5. implementirati i demonstrirati rad dizajniranog sustava korištenjem dostupnih FPGA razvojnih sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti