Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Procesna mjerenja, senzori i aktori SA601-15

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41159 62228 175284 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

DORIĆ DRAŽEN, nositelj

Sadržaj

Mjerenje procesnih veličina: udaljenosti, položaja, kuta zakreta, debljine, brzine vrtnje, sile, momenta, razine, tlaka, protoka, temperature, pH vrijednosti i drugih procesnih veličina. Tehnologije prijenosa mjernih signala. Vrste smetnji i njihovi izvori. Pogreške mjerenja. Obrada mjernih signala. Mjerni uređaji u sustavima automatskog upravljanja. Izvršni uređaji: istosmjerni, izmjenični i koračni motori, pneumatski, elektropneumatski, hidraulični i elektrohidraulički uređaji, crpke, kompresori i ventili. Tiristorski i tranzistorski pretvarači. Statičke i dinamičke karakteristike mjernih i izvršnih uređaja. Inteligentni mjerni i izvršni uređaji. Ulazno-izlazne jedinice i sučelja u mjernim i izvršnim uređajima.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Na ovom kolegiju studenti se upoznaju s principima rada, svojstvima i načinima primjene mjernih i izvršnih uređaja koji se koriste u sustavima automatskog upravljanja. Na laboratorijskim vježbama studenti stječu potrebna znanja za integriranje mjernih i izvršnih uređaja u sustave automatskog upravljanja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi i završni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 VALTER, Z. Procesna mjerenja Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2008. ISBN 978-953-6032-59-4


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Šantić, A. Elektronička instrumentacija Školska knjiga, Zagreb, 1988.,

2. 2 Tomac, J. Osnove automatske regulacije - predavanja Fakultetska skripta, ETF, Osijek, 2004.

3. 3 Šurina, T. Analiza i sinteza servomehanizama i procesne regulacije Školska knjiga, Zagreb, 1974.

4. 4 Kovačić, Z., S. Bogdan Elementi automatizacije procesa - predavanja Zavodska skripta, Zavod za APR, FER, Zagreb,

5. 5 Fraden, J. Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs, and Applications, Second edition AIP Press, NY 1997.

Način polaganja ispita

Seminarski rad i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati elemente sustava nadzora i upravljanja

2. definirati standardne signale u sustavima nadzora i upravljanja

3. razumjeti princip rada, značajke i način primjene uređaja procesne instrumentacije pri procesnim i energetskim mjerenjima

4. ispuniti upitni lista mjernog uređaja, te koristiti pomoćne alate za odabir tipa i modela mjernog uređaja

5. razumjeti princip rada, značajke i načine primjene izvršnih uređaja u upravljanju u procesnim i energetskim postrojenjima

6. primijeniti tehnologije telemetrijskog prijenosa podataka u nadzorno upravljačkim sustavima

7. integrirati mjerne i izvršne uređaje u sustave automatskog upravljanjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti