Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Mikroračunala u automatizaciji SA502-16

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 41158 62230 175276 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KESER TOMISLAV, nositelj
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Sadržaj

Vrste signala i svojstva sustava. Procesno računalo i programabilni logički kontroler (PLC). Mjerni pretvornici i mjerni uređaji. Podsustav za prikupljanje podataka. A/D i D/A pretvorba. Programska podrška za prikupljanje podataka. Prekidni podsustav računala. Oprema za izlaz procesnih podataka. Izlazni sklopovi. Signalizacije i registracija procesnih podataka. Uloga programske opreme u vođenju procesa računalom. Programska oprema za obradu procesnih podataka. Programski ili sklopovski pristup. Mjerni i upravljački algoritmi. Digitalna realizacija regulatora. Sistemski programi. Operacijski sustavi stvarnog vremena. Korisnički programi i baze podataka. Primjena obrađenih podataka za prikaz i upravljanje procesom. Rukovanje i vođenje procesom. Veza računala s operaterom. Vizualizacija podataka i stanja procesa. Arhiviranje. Postupci za povećanje pouzdanosti rada upravljačkog sustava. Centralizirano i distribuirano upravljanje računalom. Projektiranje računarskog sustava za upravljanje procesom. Količine i tokovi podataka. Projekt veza, daljinskih stanica i centra. Izrada i ispitivanje sustava za upravljanje. Održavanje sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student stječe znanja iz područja dizajna i primjene mikroprocesora u automatizaciji i procesnom upravljanju. Proučava se primjena programirljivog logičkog upravljača (PLC) u automatizaciji, kao i složenijih procesnih računala. Stiču se znanja o građi mikroprocesorskih sustava u automatizaciji i dizajnu sklopovlja i programske podrške kao i specifičnosti rada u stvarnom vremenu. Razmatraju se primjeri primjene mikroračunala u automatizaciji jednostavnijih i složenijih procesa

Oblici provođenja nastave

- Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa, - primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema, - zadavanje problema iz područja dizajna komponenata i sustava automatizacije zasnovanih na mikroprocesoru za individualno rješavanje i timski rad, - laboratorijske vježbe na gotovim maketama, u stvarnim pogonima i realizacija vlastitih komponenata i jednostavnijih upravljanja

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

- Rješavanje individualnih problema i poticanje timskog rada na većim problemima, - ocjena rada u laboratoriju i ocjena postupka projektiranja, izrade i ispitivanja te prezentacije vlastitih jednostavnijih sklopova i uređaja, - pismeni ispit rješavanjem zadataka - usmeni razgovor s kandidatom u funkciji utvrđivanja konačne ocjene.

Osnovna literatura

1. 1 Russell, David Introduction to Embedded Systems: Using ANSI C and the Arduino Development Environment Morgan & Claypool, 2010, ISBN 9781608454983

2. 2 J.G.Bollinger, N.A.Duffie Computer Control of Machines and Processes Addison-Wesley, 1988.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Crispin, A. J. Programmable Logic Controllers and their Engineering Applications McGraw-Hill Publishing Company, 1997.

2. 2 Računala i proces Školska knjiga, Zagreb, 1991. .

3. 3 F.Jović Kompjutersko vođenje procesa Zveza organizacij za tehničko kulturo Slovenije, Ljubljana, 1988.

4. 4 P.S.Buckley Techniques of Process Control John Wiley&Sons, 1964.

5. 5 P.Katz Digital Control using Microprocessors Prentice/Hall, 1982.

6. 6 Perić, N. Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2000.

Način polaganja ispita

Ocjenjivanje provjerom znanja tijekom nastave i rješavanjem individualnih problema i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i obrazložiti pojam mikro-računalnog i u procesu ugrađenog računalnog sustava

2. analizirati upravljački sustav i definirati upravljačke zahtjeve nad mjernim i izvršnim članovima

3. projektirati i optimirati mikro-računalni sustav prema zahtjevima zadanih primjenom

4. vrednovati i obrazložiti specifičnosti građe odabranoga ugrađenog mikro-računalnog sustava prema upravljačkim potrebama

5. vrednovati rezultate i kvalitetu upravljanja procesom sa i bez mikro-upravljačkih sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti