Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mikroračunala u automatizaciji SA502-16

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 41158 62230 175276 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KESER TOMISLAV, nositelj
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Sadržaj

Vrste signala i svojstva sustava. Procesno računalo i programabilni logički kontroler (PLC). Mjerni pretvornici i mjerni uređaji. Podsustav za prikupljanje podataka. A/D i D/A pretvorba. Programska podrška za prikupljanje podataka. Prekidni podsustav računala. Oprema za izlaz procesnih podataka. Izlazni sklopovi. Signalizacije i registracija procesnih podataka. Uloga programske opreme u vođenju procesa računalom. Programska oprema za obradu procesnih podataka. Programski ili sklopovski pristup. Mjerni i upravljački algoritmi. Digitalna realizacija regulatora. Sistemski programi. Operacijski sustavi stvarnog vremena. Korisnički programi i baze podataka. Primjena obrađenih podataka za prikaz i upravljanje procesom. Rukovanje i vođenje procesom. Veza računala s operaterom. Vizualizacija podataka i stanja procesa. Arhiviranje. Postupci za povećanje pouzdanosti rada upravljačkog sustava. Centralizirano i distribuirano upravljanje računalom. Projektiranje računarskog sustava za upravljanje procesom. Količine i tokovi podataka. Projekt veza, daljinskih stanica i centra. Izrada i ispitivanje sustava za upravljanje. Održavanje sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student stječe znanja iz područja dizajna i primjene mikroprocesora u automatizaciji i procesnom upravljanju. Proučava se primjena programirljivog logičkog upravljača (PLC) u automatizaciji, kao i složenijih procesnih računala. Stiču se znanja o građi mikroprocesorskih sustava u automatizaciji i dizajnu sklopovlja i programske podrške kao i specifičnosti rada u stvarnom vremenu. Razmatraju se primjeri primjene mikroračunala u automatizaciji jednostavnijih i složenijih procesa

Oblici provođenja nastave

- Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa, - primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema, - zadavanje problema iz područja dizajna komponenata i sustava automatizacije zasnovanih na mikroprocesoru za individualno rješavanje i timski rad, - laboratorijske vježbe na gotovim maketama, u stvarnim pogonima i realizacija vlastitih komponenata i jednostavnijih upravljanja

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

- Rješavanje individualnih problema i poticanje timskog rada na većim problemima, - ocjena rada u laboratoriju i ocjena postupka projektiranja, izrade i ispitivanja te prezentacije vlastitih jednostavnijih sklopova i uređaja, - pismeni ispit rješavanjem zadataka - usmeni razgovor s kandidatom u funkciji utvrđivanja konačne ocjene.

Osnovna literatura

1. 1 Russell, David Introduction to Embedded Systems: Using ANSI C and the Arduino Development Environment Morgan & Claypool, 2010, ISBN 9781608454983

2. 2 J.G.Bollinger, N.A.Duffie Computer Control of Machines and Processes Addison-Wesley, 1988.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Crispin, A. J. Programmable Logic Controllers and their Engineering Applications McGraw-Hill Publishing Company, 1997.

2. 2 Računala i proces Školska knjiga, Zagreb, 1991. .

3. 3 F.Jović Kompjutersko vođenje procesa Zveza organizacij za tehničko kulturo Slovenije, Ljubljana, 1988.

4. 4 P.S.Buckley Techniques of Process Control John Wiley&Sons, 1964.

5. 5 P.Katz Digital Control using Microprocessors Prentice/Hall, 1982.

6. 6 Perić, N. Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2000.

Način polaganja ispita

Ocjenjivanje provjerom znanja tijekom nastave i rješavanjem individualnih problema i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i obrazložiti pojam mikro-računalnog i u procesu ugrađenog računalnog sustava

2. analizirati upravljački sustav i definirati upravljačke zahtjeve nad mjernim i izvršnim članovima

3. projektirati i optimirati mikro-računalni sustav prema zahtjevima zadanih primjenom

4. vrednovati i obrazložiti specifičnosti građe odabranoga ugrađenog mikro-računalnog sustava prema upravljačkim potrebama

5. vrednovati rezultate i kvalitetu upravljanja procesom sa i bez mikro-upravljačkih sustavaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja6021,2,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Izrada projektnog zadatka 451.52,3,5Projektni zadatak Izrada testnog uC sustava 030