Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Automatsko upravljanje SA501

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41148 175272 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ĐUROVIĆ PETRA, suradnik
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
HRŽICA MATEJA, suradnik

Sadržaj

Sinteza regulatora u vremenskom području. Analitički postupci sinteze. Standardni oblici karakteristične jednadžbe regulacijskog kruga. Nule zatvorenog regulacijskog kruga i ugradnja prefiltera. Čvrsta i slijedna regulacija. Vladanje regulacijskog kruga s obzirom na vodeću veličinu i poremećajnu veličinu. Uvođenje dopunskih regulacijskih petlji s ciljem poboljšanja dinamike sustava upravljanja: predupravljanje i kaskadna regulacija. Upravljanje viševarijabilnim procesima. Spregnuti procesi i njihovo rasprezanje. Primjeri iz prakse. Realizacija regulatora i ograničavanje izlazne veličine regulatora. Osnovna svojstva i struktura diskretnih sustava upravljanja. Digitalni regulator. Parametarski optimirani digitalni algoritmi upravljanja. Odabir vremena uzorkovanja. Upravljanje procesima s izraženim mrtvim vremenom. Identifikacija procesa. Uvod u teoriju osjetljivosti. Uvod u adaptivne sustave upravljanja. Adaptivno upravljanje s referentnim modelom i samopodešavajućim regulatorom. Primjeri primjene adaptivnog upravljanja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Na ovom kolegiju stječu se znanja o naprednijim metodama sinteze regulacijskog kruga, te metodama upravljanja nekih specifičnih tipova regulacijskih staza. Nadalje, studenti stječu osnovna znanja o svojstvima i realizaciji digitalnih sustava upravljanja. Na laboratorijskim vježbama studenti se detaljnije upoznaju s osnovnim programskim alatom za analizu i sintezu sustava upravljanja (Matlab), te s načinom praktične realizacije sustava upravljanja zasnovanog na digitalnom regulatoru.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi i završni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Perić, N. Automatsko upravljanje - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2004.

2. 2 Perić, N. Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Franklin, G.F., J.D. Powell, A.E. Naeini Feedback Control of Dynamic Systems Addison - Wesley Publishing Company, 1994.

2. 2 D Azzo, J.J., C.H. Houpis Linear Control System - Analysis and Design - Conventional and Modern McGraw-Hill, Inc.,

3. 3 Aström, K.J., B. Wittemark Adaptive Control Addison-Wesley Publishing Company, 1995.

Način polaganja ispita

Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti potrebu za ograničavanjem izlazne veličine regulatora te opisati način kako se ovo ograničenje provodi

2. objasniti svojstva predupravljanja te opisati strukturu sustava upravljanja zasnovanog na upravljanju i predupravljanju

3. objasniti pojam spregnutog procesa i probleme koji se mogu pojaviti pri upravljanju ovakvim procesima te opisati strukturu i funkciju rasprežnih regulatora

4. objasniti probleme upravljanja procesima s izraženim mrtvim vremenom te opisati strukturu Smithovog prediktora i njegova svojstva

5. provesti analizu vladanja ovih složenijih sustava upravljanja pomoću programskog paketa Matlab

6. opisati izvedbe digitalnog regulatora i dodatne funkcije za poboljšanje vladanja digitalnih sustava upravljanja

7. objasniti osjetljivost sustava upravljanja, načelo rada adaptivnog sustava upravljanja te osnovne načine za njegovu realizacijuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti