Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Električni strojevi i pogoni SA401-15

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149367 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj
ĆORLUKA VENCO, suradnik
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Prezentirati osnovne zakone i pojave na kojima se temelji rad električnih strojeva. Pojasniti konstrukciju, način i princip rada električnih strojeva. Prikazati tehnike upravljanja i regulacije elektromotornog pogona. Upoznati studente s osnovnim pojmovima vezanim za pretvorbu mehaničke energiju u električnu i obratno. Objasniti načine i vrste ispitivanja električnih strojeva. Upoznati studente s osnovama blokovskog prikazivanja. Objasniti analizu elektromehanike pogona. Pojasniti osnovne numeričke proračune sa istosmjernim, asinkronim i sinkronim strojevima. Demonstrirati priključenje upravljačkih i mjernih uređaja kod ispitivanja i testiranja električnih strojeva. Osposobiti studente za mjerenje električnih i mehaničkih veličina.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Osnove pretvorbe mehaničke u električnu energiju i obratno. Načelo rada izmjeničnih i istosmjernih električnih strojeva. Magnetski krug električnog stroja. Model stroja za istosmjerne napone i struje. Model stroja za izmjenične napone i struje. Okretno magnetsko polje. Razvijeni moment i inducirani napon. Izvori gubitaka u električnim strojevima. Istosmjerni motori. Osnovne značajke i vrste. Način rada i nadomjesna shema. Vanjska karakteristika sinkronog motora. Izmjenični motori. Osnovne značajke i vrste. Način rada. Nadomjesna shema i vanjska karakteristika. Jednofazni asinkroni motor. Način rada. Vrste i karakteristike. Mali motori. Konstrukcije, parametri i uporaba. Osnovni elektromotorni pogoni (EMP). Pojam, struktura i sustav. Pogonska stanja, svojstva radnog stroja i motora, statička stabilnost. Elektromehanika pogona. Statičke i dinamičke karakteristike, motorski rad, kočna stanja istosmjernog motora, asinkronog motora, sinkronog motora. Elektronički učinski pretvarači za upravljanje istosmjernih i izmjeničnih motora. Energetske i upravljačke karakteristike pretvarača. Načini upravljanja elektroničkim učinskim pretvaračima. Zaštita pogona. Održavanje pogona.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Mandić, I; Komljenović, V; . Pužar, M. Sinkroni i asinkroni električni strojevi Zagreb: Tehničko veleučilište u Zagrebu, ISNB: 975-953-7048-26-6, 2012.

2. 2 Krause, Paul C; Wasynczuk, Oleg; Sudhoff, Scott D. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems Wiley-IEEE Press, 2013., ISBN 978-1-118-02429-4

3. 3 R. Wolf Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb, 1985.

4. 4 B. Jurković Elektromotorni pogoni Školska knjiga, Zagreb, 1990.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 L. M. Piotrovskij Električni strojevi Tehnička knjiga, Zagreb 1970.

2. 2 N. Marinović Elektromotorna postrojenja Školska knjiga, Zagreb, 1986.

3. 3 N. Mohan,T. Undeland, W. Robins Power Electronics: Converters, Applications and Design Wiley, New York, 2008.

4. 4 M.E. El-Hawary Principles of Electric Machines with Power Electronic Applications Wiley-Interscience, New York, 2002.

5. 5 D. W. Hart Introduction to Power Electronics Prentice Hall, New York,1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati vrste konstrukcija, načine rada i vrste upravljanja električnih strojeva

2. predložiti koje pogonsko stanje odabranoga električnoga stroja udovoljava određenom režimu rada električnoga pogona

3. preporučiti energetske i upravljačke karakteristike elektroničkih učinskih pretvarača koji će udovoljavati određenim pogonskim zahtjevima

4. predložiti koji način upravljanja odabrati za odabranu primjenu električnog stroja

5. proračunati i interpretirati izabrane numeričke primjere iz električnih strojeva i pogona

6. interpretirati prikupljene mjerne podatke i rezultate mjerenja na električnim strojevima i pogonima u bez naponskom i naponskom stanju

7. organizirati propisana temeljna mjerenja električnih, mehaničkih i toplinskih veličina na električnom strojuAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 37
Rješavanje zadataka451.55Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1428
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3016,7Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1021
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5,6,7Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Pisanje seminarskih radova150.51,2,3,4,5,6,7Izrada seminarskih radova iz električnih strojeva i pogonaUsmena prezentacija seminarskih radova714