Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Uvod u ekonomiku i management S503-17

ECTS 3 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 175287 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, nositelj

Sadržaj

Uvod: ekonomska znanost; podjela ekonomske znanosti, Ekonomski procesi: proizvodnja, raspodjela, razmjena i potrošnja, Teorija proizvodnje, Vrste troškova, Kalkulacije cijene koštanja, Investicijske kalkulacije, Upravljanje kvalitetom (suvremeni trendovi u teoriji i praksi managementa), Strategijsko upravljanje, Okolina poduzeća, Poslovni plan poduzeća, Donošenje odluka, Osnovni pojmovi marketinga, marketing miks, istraživanje tržišta, razvoj proizvoda, promocija, Financiranje, Organizacijska struktura poduzeća, Nabava, Logistika, Istraživačko razvojni rad, Obuka i razvoj kadrova, Benchmarking, Reinženjering, Elektroničko poslovanje, Poslovna inteligencija, Poslovni rezultat poduzeća: bilanca, račun dobiti i gubitka, račun likvidnosti, pokazatelji uspješnosti poslovanja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti usvajaju temeljna znanja o alokaciji oskudnih resursa te ekonomskim procesima u društvu i poduzeću koja su nužna za razumijevanje funkcije inženjera u praksi. Usvojena znanja omogućit će studentima uspješno snalaženje u poslovnoj praksi na razini velikog poslovnog sustava i/ili malog poduzeća, proizvodne ili uslužne djelatnosti. Naučit će provoditi selekciju poslovnih zadataka po ekonomskim kriterijima, ovladati temeljnim znanjima o pokretanju posla, organizaciji poslovanja te osnovnim tržišnim kriterijima u poslovanju.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i seminari

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Ispitivanje

Osnovna literatura

1. 1 Zlatko Lacković, Marijan Karić Uvod u ekonomiku i management Osijek, 2005.

2. 2 Zlatko Lacković, Marijan Karić Ekonomika elektrotehničkih poduzeća 2003.

3. 3 Zlatko Lacković Management elektrotehničkih djelatnosti Osijek,2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Buble, M. Management Ekonomski fakultet, Split, 2003.

2. 2 Buble, M. Strategijski management Ekonomski fakultet Split, Split 1997.

3. 3 Ferenčak,I. Počela ekonomike Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2003.

4. 4 Lacković, Z. Management tehničkih sustava Osijek, 2005.

5. 5 Lacković, Z. Management malog poduzeća Osijek,2004.

6. 6 Lacković, Z Inženjerski menadžment Osijek,2008.

7. 7 Caroselli M. Vještine vodstva za menadžere Mate d.o.o., Zagreb, 2014.

8. 8 Cohen S. P. Vještine pregovaranja za menadžere Mate d.o.o., Zagreb 2014.

9. 9 Atkinson R. D., Ezell S.J. Ekonomika inovacija Mate d.o.o., Zagreb 2014.

10. 10 Buble M., Klepić Z. Menadžment malih poduzeća: Osnove poduzetništva Ekonomski fakultet Sveučilišta, Mostar, 2007.

11. 11 Certo S., Certo T. Moderni menadžment Mate d.o.o., Zagreb, 2008.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit nakon izrađenog, izloženog na nastavnom satu, te pozitivno ocijenjenog seminarskog rada.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti