Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Matematička statistika S302-16

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 37141 149233 205555 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati pojmove permutacije, kombinacije i varijacije, te znati analizirati, usporediti i odrediti koji se pojmovi odnose na određeni zadatak

2. definirati pojmove vjerojatnost događaja i uvjetna vjerojatnost, te usvojena svojstva navedenih pojmova interpretirati u kreiranju rješenja zadatka

3. razlikovati diskretnu i kontinuiranu razdiobu, znati objasniti binomnu, Poissonovu, hipergeometrijsku,normalnu, uniformnu, eksponencijalnu razdiobu kao i rješavati zadatke iz tog područja

4. objasniti pojam statistički skup, razdioba frekvencija, te kreirati grupe za zadane statističke podatke

5. izračunati i interpretirati mjere oblika statističkih podataka

6. izračunati i interpretirati rezultate zadataka iz područja točkaste i intervalne procjene parametara osnovnog skupaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti