Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematička statistika S302-16

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 37141 149233 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, suradnik

Sadržaj

Algebra događaja. Vjerojatnost događaja. Osnovna svojstva vjerojatnosti. Klasična definicija vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost. Diskretni vjerojatnosni prostori. Diskretna slučajna varijabla. Binomna i Poissonova razdioba. Neprekidna slučajna varijabla. Normalna razdioba. Parametri normalne razdiobe. t-razdioba Empirijska jednodimenzionalna i dvodimenzionalna razdioba. Uzorak i parametri uzorka. Osnovne statističke metode. Statistička teorija procjene. Statističko odlučivanje. Testiranje hipoteza. Osnove teorije korelacija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje sa statističkim pojmovima i zakonima, te konstrukcija statističkih modela i primjena statističkih metoda u: inženjerstvu, upravljanju procesima, kontroli kvalitete i druge probleme. Pripremiti za cjeloživotno učenje i korištenje vjerojatnosti i statistike kao alata u primjeni

Oblici provođenja nastave

Predavanja i auditorne vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tijekom semestra studenti rješavaju više kontrolnih zadaća, što osigurava kontinuirano praćenje rada.

Osnovna literatura

1. 1 Pavlić, I. Statistička teorija i primjena Zagreb: Tehnička knjiga, 2000

2. 2 R. Galić Vjerojatnost i statistika Osijek: ETF, 2013;

3. 3 V. Bahovec, K.Dumičić et al. Statistika Zagreb: Element, 2014

4. 4 R. Galić Statistika ETF, Osijek, 2004


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Ž.Pauše Uvod u matematičku statistiku Školska knjiga,Zagreb,1993

2. 2 Ž.Pauše Vjerojatnost, informacija, stohastički procesi Školska knjiga, Zagreb, 1988

Način polaganja ispita

Seminar i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati pojmove permutacije, kombinacije i varijacije, te znati analizirati, usporediti i odrediti koji se pojmovi odnose na određeni zadatak

2. definirati pojmove vjerojatnost događaja i uvjetna vjerojatnost, te usvojena svojstva navedenih pojmova interpretirati u kreiranju rješenja zadatka

3. razlikovati diskretnu i kontinuiranu razdiobu, znati objasniti binomnu, Poissonovu, hipergeometrijsku,normalnu, uniformnu, eksponencijalnu razdiobu kao i rješavati zadatke iz tog područja

4. objasniti pojam statistički skup, razdioba frekvencija, te kreirati grupe za zadane statističke podatke

5. izračunati i interpretirati mjere oblika statističkih podataka

6. izračunati i interpretirati rezultate zadataka iz područja točkaste i intervalne procjene parametara osnovnog skupaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)351.21,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka401.31,2,3,4,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Domaća zadaća 1150.51,2,3Naučiti dio teorijskog dijela nastavnog gradivaPismeni ispit s 2 zadatka na nastavnom satu05
Domaća zadaća 2150.53,4,5,6Naučiti dio teorijskog dijela nastavnog gradivaPismeni ispit s 2 zadatka na nastavnom satu05