Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematička statistika S302-16

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 37141 149233 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, suradnik

Sadržaj

Algebra događaja. Vjerojatnost događaja. Osnovna svojstva vjerojatnosti. Klasična definicija vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost. Diskretni vjerojatnosni prostori. Diskretna slučajna varijabla. Binomna i Poissonova razdioba. Neprekidna slučajna varijabla. Normalna razdioba. Parametri normalne razdiobe. t-razdioba Empirijska jednodimenzionalna i dvodimenzionalna razdioba. Uzorak i parametri uzorka. Osnovne statističke metode. Statistička teorija procjene. Statističko odlučivanje. Testiranje hipoteza. Osnove teorije korelacija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje sa statističkim pojmovima i zakonima, te konstrukcija statističkih modela i primjena statističkih metoda u: inženjerstvu, upravljanju procesima, kontroli kvalitete i druge probleme. Pripremiti za cjeloživotno učenje i korištenje vjerojatnosti i statistike kao alata u primjeni

Oblici provođenja nastave

Predavanja i auditorne vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tijekom semestra studenti rješavaju više kontrolnih zadaća, što osigurava kontinuirano praćenje rada.

Osnovna literatura

1. 1 Pavlić, I. Statistička teorija i primjena Zagreb: Tehnička knjiga, 2000

2. 2 R. Galić Vjerojatnost i statistika Osijek: ETF, 2013;

3. 3 V. Bahovec, K.Dumičić et al. Statistika Zagreb: Element, 2014

4. 4 R. Galić Statistika ETF, Osijek, 2004


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Ž.Pauše Uvod u matematičku statistiku Školska knjiga,Zagreb,1993

2. 2 Ž.Pauše Vjerojatnost, informacija, stohastički procesi Školska knjiga, Zagreb, 1988

Način polaganja ispita

Seminar i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati pojmove permutacije, kombinacije i varijacije, te znati analizirati, usporediti i odrediti koji se pojmovi odnose na određeni zadatak

2. definirati pojmove vjerojatnost događaja i uvjetna vjerojatnost, te usvojena svojstva navedenih pojmova interpretirati u kreiranju rješenja zadatka

3. razlikovati diskretnu i kontinuiranu razdiobu, znati objasniti binomnu, Poissonovu, hipergeometrijsku,normalnu, uniformnu, eksponencijalnu razdiobu kao i rješavati zadatke iz tog područja

4. objasniti pojam statistički skup, razdioba frekvencija, te kreirati grupe za zadane statističke podatke

5. izračunati i interpretirati mjere oblika statističkih podataka

6. izračunati i interpretirati rezultate zadataka iz područja točkaste i intervalne procjene parametara osnovnog skupaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti