Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Njemački jezik II S204-NJEM

ECTS 3 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132677 186214 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj

Sadržaj

Weg der elektrischen Energie. Sicherungen und Belastungen im Stromkreis. Wie entsteht der Kurzschluss?. Und so entsteht der Strom. Woher kommt der Strom?. Arten der Kraftwerke. Was ist Informatik?. Rechner. Das Internet. Relativsätze. Finalsätze. Infinitivkonstruktionen. Das Passiv.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem stručnih tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi novih struktura njemačkog jezika, proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Pavlović, B. et al. Deutsche Grammatik macht Spaß Osijek: Lingua, 2007.

2. 2 Grujoski, Vanda Deutsche Fachtexte aus der Elektrotechnik Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Medić, Ivo Kleine deutsche Grammatik Školska knjiga Zagreb, 1995.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razviti vještinu razumijevanja pročitanoga stručnog teksta

2. analizirati i interpretirati složenije stručne tekstove

3. definirati i interpretirati stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji te proširiti i usvojiti nove komunikacijske obrasce

5. kritički se osvrnuti na stručnu temu u pisanom i usmenom obliku

6. pismeno formulirati sažetak teksta, argumente i definicijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti