Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektronike S203

ECTS 8 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74056 155548 175279 186209 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HERCEG MARIJAN, nositelj
VRANJEŠ DENIS, suradnik
MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj
LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
ŠNELER LEON, suradnik

Sadržaj

Fizikalne osnove poluvodiča. Poluvodičke diode. Osnovni diodni sklopovi (nelinearno oblikovanje signala; ispravljači; stabilizatori). Bipolarni i unipolarni tranzistori. Tiristori i ostali sklopni elementi. Osnovni pojmovi o pojačalima. Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima. Osnove sklopova s negativnom povratnom vezom. Pojačala snage. Operacijsko pojačalo i osnovni spojevi s operacijskim pojačalom. Sklopovi impulsne elektronike (tranzistor kao sklopka; multivibratori; generatori nesinusoidalnih valnih oblika.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Ovladavanje postupcima analize elektroničkih sklopova u statičkim i dinamičkim uvjetima rada.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Provjer na laboratorijskim vježbama, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Boylestad, Robert L; Nashelsky, Louis Electronic Devices and Circuit Theory (11th Edition) Pearson, 2013.

2. 2 Modlic, B.Modlic Visokofrekvencijska elektronika - Modulacija, modulatori, sintezatori frekvencije Školska knjiga, Zagreb 1982.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 G.Lukatela Digitalne telekomunikacije Građevinska knjiga, Beograd, 1988.

2. 2 J.G.Proakis Digital Communications, 4th ed. McGraw Hill, N.Y., 2000.

3. 3 E.Kamen Introduction to Signals and Systems Macmillan Pub. Comp. New York, 1987.

Način polaganja ispita

pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti fizikalne osnove poluvodiča

2. razumjeti osnovne principe rada dioda i tranzistora

3. vrednovati elektroničke krugove u statičkim i dinamičkim uvjetima rada

4. na temelju poznate strukture i principa rada dizajnirati pojačala snage klase A, B i C

5. vrednovati osnovne spojeve s operacijskim pojačalom

6. analizirati i vrednovati sklopove impulsne elektronikeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti