Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Tjelesna kultura I S106

ECTS 1 | P 0 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 74053 186119 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KERŽE PETAR, nositelj
VLADOVIĆ ZORAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Studenti će usvojiti znanja o prirodi i kontekstu upravljanja projektima, okviru i standardu za upravljanje projektima, područjima znanja u okviru upravljanja projektima i novim pristupima u upravljanju projektima. Pored navedenog, studenti će se upoznati sa novim trendovima u upravljanju projektima, te osposobiti za primjenu metodologije planiranja u praksi, te izradu projektnih planova u predmetnom području uz upotrebu računalne podrške za izradu i vođenje projekata.

Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta

Sadržaj

Priroda i kontekst upravljanja projektima. Procesi stvaranja i projekti. Pristupi upravljanju projektima. Okvir za upravljanje projektima. Standard za upravljanje projektima. Područja znanja u okviru upravljanja projektima. Novi pristupi u upravljanju projektima. Ekstremni, adaptivni i drugi pristupi. Trendovi u upravljanju projektima. Računalna potpora upravljanju projektima.

Oblici provođenja nastave

Seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, seminarski rad

Način provjere znanja

Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, seminarski rad

Osnovna literatura

1. 1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) PMI, 2010.

2. 2 Majstorović, V. Projektni menadžment Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2010.

3. 3 Wysocki R.K. and McGary, R. Effective Project Management John Wiley & Sons, Inc, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Hauc, A Projektni menadžment & projektno poslovanje M.E.P Consult, Zagreb, 2007.

Način polaganja ispita

Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, seminarski rad

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati, razlikovati i objasniti prirodu i kontekst upravljanja projektima;

2. Razlikovati i povezati osnovne procese i područja upravljanja projektima;

3. Razlikovati, objasniti i povezati različite pristupe i nove trendove u području upravljanja projektima

4. Analizirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće alate i tehnike planiranja projekata

5. Primijeniti metodologiju planiranja projekata u praksi i napraviti projektni plan

6. Razlikovati, analizirati, usporediti i primijeniti različite softvere za upravljanje projektimaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi