Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Tjelesna kultura I S106

ECTS 1 | P 0 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 74053 186119 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KERŽE PETAR, nositelj
VLADOVIĆ ZORAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Studenti će usvojiti znanja o prirodi i kontekstu upravljanja projektima, okviru i standardu za upravljanje projektima, područjima znanja u okviru upravljanja projektima i novim pristupima u upravljanju projektima. Pored navedenog, studenti će se upoznati sa novim trendovima u upravljanju projektima, te osposobiti za primjenu metodologije planiranja u praksi, te izradu projektnih planova u predmetnom području uz upotrebu računalne podrške za izradu i vođenje projekata.

Sadržaj

Priroda i kontekst upravljanja projektima. Procesi stvaranja i projekti. Pristupi upravljanju projektima. Okvir za upravljanje projektima. Standard za upravljanje projektima. Područja znanja u okviru upravljanja projektima. Novi pristupi u upravljanju projektima. Ekstremni, adaptivni i drugi pristupi. Trendovi u upravljanju projektima. Računalna potpora upravljanju projektima.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Definirati, razlikovati i objasniti prirodu i kontekst upravljanja projektima; 2. Razlikovati i povezati osnovne procese i područja upravljanja projektima; 3. Razlikovati, objasniti i povezati različite pristupe i nove trendove u području upravljanja projektima; 4. Analizirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće alate i tehnike planiranja projekata; 5. Primijeniti metodologiju planiranja projekata u praksi i napraviti projektni plan; 6. Razlikovati, analizirati, usporediti i primijeniti različite softvere za upravljanje projektima

Oblici provođenja nastave

seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad, mentorski rad

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti