Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Njemački jezik I S105-NJEM

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132674 186206 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj
LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj

Sadržaj

Mathematik; Größen, Einheiten und Kurzzeichen; Basisgrößen und Basiseinheiten; Gesetzlich abgeleitete Einheiten; Energieformen und Energieumwandlung; Zeitformen des Verbs; Konditionalsätze mit und ohne Konjunktion; Fragen; Partizip 1 und 2 als Attribut; Zusammensetzungen.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem stručnih tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi novih struktura njemačkog jezika, proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Pavlović, B. et al. Deutsche Grammatik macht Spaß Osijek: Lingua, 2007.

2. 2 Steinmetz, Maria; Dintera, Heiner Deutsch für Ingenieure: Ein DaF-Lehrwerk für Studierende Ingenieurwissenschaftlicher Fächer Springer Vieweg, 2014. (svi smjerovi)

3. 3 Grujoski, Vanda Deutsche Fachtexte aus der Elektrotechnik Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Medić, Ivo Kleine deutsche Grammatik Školska knjiga Zagreb, 1995.

2. 2 Pavlović, Branka et al. Deutsche Grammatik macht Spaß Lingua, Osijek, 2007.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i opisati razlike između općeg njemačkog i tehničkog njemačkog jezika na temelju odabranih stručnih tekstova i tematskih cjelina

2. razviti vještinu razumijevanja pročitanoga stručnog teksta te analizirati i interpretirati složenije stručne tekstove

3. definirati i interpretirati stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju kraćih stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. pismeni i usmeno formulirati dijagrame, sheme, slike i matematičke formule

6. kreirati kraće stručne tekstove na temelju zadanih ključnih riječiAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)210.71,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka180.63,4,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja150.51,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temu40.12,3,4Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temuUsmena provjera riješenih zadataka/Ispravljanje pisanih uradaka05
Aktivno sudjelovanje na nastavi30.11,2,3,4,5Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi u vidu pojašnjavanja stručnih tehničkih cjelina, sudjelovanja i vođenja tematskih debata, grafičkim prikazivanjima stručnih cjelinaEvidentiranje samoinicijativnog sudjelovanja na nastavi/provjera danih odgovora05