Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Njemački jezik I S105-NJEM

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132674 186206 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj
LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj

Sadržaj

Mathematik; Größen, Einheiten und Kurzzeichen; Basisgrößen und Basiseinheiten; Gesetzlich abgeleitete Einheiten; Energieformen und Energieumwandlung; Zeitformen des Verbs; Konditionalsätze mit und ohne Konjunktion; Fragen; Partizip 1 und 2 als Attribut; Zusammensetzungen.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem stručnih tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi novih struktura njemačkog jezika, proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Pavlović, B. et al. Deutsche Grammatik macht Spaß Osijek: Lingua, 2007.

2. 2 Steinmetz, Maria; Dintera, Heiner Deutsch für Ingenieure: Ein DaF-Lehrwerk für Studierende Ingenieurwissenschaftlicher Fächer Springer Vieweg, 2014. (svi smjerovi)

3. 3 Grujoski, Vanda Deutsche Fachtexte aus der Elektrotechnik Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Medić, Ivo Kleine deutsche Grammatik Školska knjiga Zagreb, 1995.

2. 2 Pavlović, Branka et al. Deutsche Grammatik macht Spaß Lingua, Osijek, 2007.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i opisati razlike između općeg njemačkog i tehničkog njemačkog jezika na temelju odabranih stručnih tekstova i tematskih cjelina

2. razviti vještinu razumijevanja pročitanoga stručnog teksta te analizirati i interpretirati složenije stručne tekstove

3. definirati i interpretirati stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju kraćih stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. pismeni i usmeno formulirati dijagrame, sheme, slike i matematičke formule

6. kreirati kraće stručne tekstove na temelju zadanih ključnih riječiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti