Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik I S105-ENG

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132673 186207 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj
LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj

Sadržaj

Academic English. What is engineering? Atom. Materials in electrical engineering. The electric circuit. Transistors. Tenses (form, use, adverbs of time). Making questions (yes-no questions, wh-questions). Adjectives and adverbs. The passive voice. Functions of “as”. Cause and effect discourse markers. Classification.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi s novim strukturama karakterističnim za engleski jezik (s posebnim osvrtom na Technical English), proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe obuhvaćaju terminologiju uvodnih područja struke, osnovne gramatičke strukture engleskog jezika, te gramatička obilježja jezika struke potrebna za temeljne govorne činove.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Bošnjak Terzić, B. Study Technical English 1 Zagreb: Školska knjiga 2009.

2. 2 Bartolić, Lj. Technical English in Electronics and Electrical Power Engineering Školska knjiga, Zagreb, 1994.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Murphy, R. English Grammar in Use CUP, Cambridge, 1995.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i opisati razlike između općeg engleskog i tehničkog engleskog jezika na temelju odabranih stručnih tekstova i tematskih cjelina

2. razlučiti bitne elemente (ključne riječi) u složenijem stručnom tekstu te kreirati kraće stručne tekstove na temelju zadanih ključnih riječi

3. definirati i interpretirati stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju kraćih stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. pismeno formulirati sažetak teksta, argumente i definicije

6. pismeno i usmeno formulirati dijagrame, sheme, slike i matematičke formuleAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)210.71,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka180.62,3,4,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja150.53,4,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temu40.11,2,3,4,5,6Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temuUsmena provjera riješenih zadataka/Ispravljanje pisanih uradaka05
Aktivno sudjelovanje na satu30.12,3,4,6Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi u vidu pojašnjavanja stručnih tehničkih cjelina, sudjelovanja i vođenja tematskih debata, grafičkim prikazivanjima stručnih cjelinaEvidentiranje samoinicijativnog sudjelovanja na nastavi/provjera danih odgovora05