Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik I S105-ENG

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132673 186207 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj
LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj

Sadržaj

Academic English. What is engineering? Atom. Materials in electrical engineering. The electric circuit. Transistors. Tenses (form, use, adverbs of time). Making questions (yes-no questions, wh-questions). Adjectives and adverbs. The passive voice. Functions of “as”. Cause and effect discourse markers. Classification.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi s novim strukturama karakterističnim za engleski jezik (s posebnim osvrtom na Technical English), proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe obuhvaćaju terminologiju uvodnih područja struke, osnovne gramatičke strukture engleskog jezika, te gramatička obilježja jezika struke potrebna za temeljne govorne činove.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Bošnjak Terzić, B. Study Technical English 1 Zagreb: Školska knjiga 2009.

2. 2 Bartolić, Lj. Technical English in Electronics and Electrical Power Engineering Školska knjiga, Zagreb, 1994.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Murphy, R. English Grammar in Use CUP, Cambridge, 1995.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i opisati razlike između općeg engleskog i tehničkog engleskog jezika na temelju odabranih stručnih tekstova i tematskih cjelina

2. razlučiti bitne elemente (ključne riječi) u složenijem stručnom tekstu te kreirati kraće stručne tekstove na temelju zadanih ključnih riječi

3. definirati i interpretirati stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju kraćih stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. pismeno formulirati sažetak teksta, argumente i definicije

6. pismeno i usmeno formulirati dijagrame, sheme, slike i matematičke formule



Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti