Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Inženjerska grafika S104

ECTS 4 | P 15 | A 0 | L 0 | K 30 | ISVU 37135 186117 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

STURKO OKSANA, suradnik
MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Ortogonalne i aksonometrijske projekcije, presjeci tijela, ravnina. Linije, tehničko pismo, formati papira. Skiciranje i tehnika skiciranja. Kotiranje. Grafička interpretacija u prostoru i ravnini. Izometrija. Standardi i pravila pri izradi i korištenju tehničke dokumentacije. Označavanje i opis crteža. Tolerancije i nalijeganje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja u elektrotehnici. Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i korištenje shema iz elektrotehničke struke. Blok dijagram. Sheme djelovanja, strujne sheme, sheme vezivanja, priključni plan. Dijagrami logičkih sklopova i metode crtanja. Spojne sheme. Tekstualna dokumentacija. Tehnički opis, upute za korištenje. Opis komponenata i načina upotrebe CAD sistema. Upotreba CAE sustava za vođenje elektroprojekata i dodatne dokumentacije. Uvod u dokumentiranja elektroničkih uređaja (sklopova, postrojenja) primjenom računala CAD programa. Vježbe: Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Rad na programu AutoCAD. Označavanje elemenata prema IEC propisima.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon završenog kolegija pristupnik uspješno vlada znanjem koje mu omogućava pristup projektima i uputama iz elektrotehnike, stječe osnovna znanja za korištenje grafičkim alatima za projektiranje Auto CAD, kao i specijaliziranim grafičkim alatima iz domene elektrotehnike.

Oblici provođenja nastave

predavanja, konstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij konstrukcijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 Opalić, M; Kljajin, M; Sebastijanović, S. Tehničko crtanje Zrinski Čakovec, 2003.

2. 2 Omura, George Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. H. Earle Graphics for Engineers Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1999.

2. 2 F. E. Giesecke, A. Mitchell, H.C. Spencer, I.L. Hill, J.T. Dygton Technical Drawing Machimillan Publishing company, New York, 1986

Način polaganja ispita

Izrada projektnog zadatka i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati projekcije jednostavnih geometrijskih odnosa točke, dužine, pravca, lika i tijela

2. konstruirati skice elemenata konstrukcija

3. konstruirati skice ortogonalnih projekcija, izometriji, presjeka

4. kreirati tehnički crtež u AutoCAD-u. Nacrtati ortogonalne projekcije, izometriju, presjek

5. konstruirati crtež sheme iz elektrotehničke struke u AutoCAD-uAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)35
Rješavanje problema zadanog na KV3011,2,3,4,5Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem815
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja180.61,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Vizualna, crtanja100.31,2,3,4Vizualna, crtanjaIzravno promatranje610
Domaća zadaća80.35Vizualna, crtanjaIzravno promatranje610
Kontrolna zadaća100.34Pismeno provjeravanjeProvjera crteža1830