Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Fizika S103

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74052 186114 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BOŠNJAKOVIĆ DEJAN, suradnik
MIOKOVIĆ ŽELJKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osnažiti kapacitete polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata, osobito onih koji će biti financirani iz sredstava Europske unije i drugih izvora, te naučiti polaznike kako da pripreme projektni prijedlog uz osmišljavanje koncepta i strategije projekata prema PCM metodologiji.

Sadržaj

1. Institucionalni okvir EU 2. Uvod u EU politike – strateški okvir 3. Ostali pojmovi (projekt, faze projektnog ciklusa, dionici) 4. Razrada projektnih ideja – analiza problema, analiza ciljeva, logička matrica 5. Projektna prijava – natječajna dokumentacija

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Razumiju metodologiju pripreme i provedbe projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora 2. Demonstriraju sposobnost samostalne pripreme projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora 3. Primjenjuju usvojene tehnike i alate te strateško promišljanje pri razradi, prijavi i provedbi projekata 4. Kritički proučavaju i primjenjuju novu literaturu za projektno zaključivanje 5. Prezentiraju rezultate analize i mogućnost njihove primjene

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad, seminari i radionice

Obveze studenata

Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te priprema projektnog prijedloga

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti