Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Fizika S103

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74052 186114 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BOŠNJAKOVIĆ DEJAN, suradnik
MIOKOVIĆ ŽELJKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osnažiti kapacitete polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata, osobito onih koji će biti financirani iz sredstava Europske unije i drugih izvora, te naučiti polaznike kako da pripreme projektni prijedlog uz osmišljavanje koncepta i strategije projekata prema PCM metodologiji.

Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta.

Sadržaj

Predmetom će biti obuhvaćena sljedeća tematska područja: 1. Institucionalni okvir EU 2. Uvod u EU politike – strateški okvir 3. Ostali pojmovi (projekt, faze projektnog ciklusa, dionici) 4. Razrada projektnih ideja – analiza problema, analiza ciljeva, logička matrica 5. Projektna prijava – natječajna dokumentacija

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari i radionice, individualni rad, mentorski rad

Obveze studenata

Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te priprema projektnog prijedloga

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad

Način provjere znanja

Pohađanje nastave, seminarski rad

Osnovna literatura

1. 1 Brigljević, K.; Brnčić A.; Gotovac I.; Očuršćak M Mali leksikon europskih integracija Zagreb 2010.,

2. 2 Europska komisija, Ured za suradnju EuropeAid Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom 2010.


Pretraži literaturu na:

Način polaganja ispita

Pohađanje nastave, seminarski rad

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razumiju metodologiju pripreme i provedbe projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora

2. Demonstriraju sposobnost samostalne pripreme projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora

3. Primjenjuju usvojene tehnike i alate te strateško promišljanje pri razradi, prijavi i provedbi projekata

4. Kritički proučavaju i primjenjuju novu literaturu za projektno zaključivanje

5. Prezentiraju rezultate analize i mogućnost njihove primjeneAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)391.31,2,3,4,5,6,7Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 24
Rješavanje zadataka361.24,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3014,5,6,7Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1225
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja361.21,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Domaća zadaća60.24,5,6,7Samostalni rad studenataProvjera riješenih zadataka15
Konceptualni test30.11,2,3,4,5Rješavanje testa višestrukog izboraProvjera danih odgovora06