Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Fizika S103

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74052 186114 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BOŠNJAKOVIĆ DEJAN, suradnik
MIOKOVIĆ ŽELJKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Prezentirati i objasniti studentima osnovne koncepte i zakone klasične fizike iz područja mehanike s mehanikom fluida, titranja i valova te topline i termodinamike koji objašnjavaju mnoge prirodne pojave i procese. Studentima pokazati pristup pri rješavanju fizikalnih problema (zadataka), koji uključuje povezivanje temeljnih fizikalnih ( i matematičkih ) znanja i vještina te važnost diskusije dobivenog rješenja. Korištenjem računalnih simulacija nekih fizikalnih pojava te provođenjem demonstracijskih ili grupnih eksperimenta studentima ukazati na važnost eksperimentalnog rada, interpretacije rezultata mjerenja i razlikovanja teorijskih i eksperimentalnih rezultata u fizici. Na ovaj način studente osposobiti za snalaženje u fizikalnim sadržajima i pripremiti ih za daljnju nadogradnju znanja iz inženjerskih područja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

O fizici. Fizikalne veličine i mjerne jedinice. Kinematika sitnog tijela. Dinamika sitnog tijela. Newtonovi zakoni. Fundamentalne sile i polja sila u prirodi. Gravitacijska sila i gravitacijsko polje. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Nefundamentalne sile u prirodi. Primjene Newtonovih zakona. Rad, snaga i energija. Zakoni očuvanja količine gibanja i energije u sustavima mnoštva čestica. Sudari. Mehanika krutog tijela.Mehanika fluida (statika i dinamika fluida). Toplina i termodinamika: toplina, temperatura, termičko širenje tvari, idealni plin, molekularno-kinetička teorija plinova, zakoni termodinamike, prijenos topline.Titrajna i valna gibanja: neprigušeni, prigušeni i prisilni mehanički titrajni sustavi. Zvuk.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Stjecanje osnovnih fizikalna znanja koja su potrebna za razumijevanje temeljnih prirodnih zakonitosti te olakšavanje praćenja programa drugih tehničkih kolegija.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij iz laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Kulišić, Petar Mehanika i toplina Zagreb: Školska knjiga, 2011.

2. 2 Young, H.D; Freedman, R.A.; Ford, A. Lewis. Sears and Zemanskys University Physics with Modern Physics, 12th edition Pearson Education, 2008.

3. 3 V. Henč - Bartolić, P. Kulišić Valovi i optika Šk. knjiga, Zagreb (1991.)

4. 4 Ž. Mioković Fizika 1, Priručnik za laboratorijske vježbe Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, ETF, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 V. Henč - Bartolić, P. Kulišić Riješeni zadaci iz valova i optike Šk. knjiga, Zagreb (1991.)

2. 2 N. Cindro Fizika 1, mehanika, valovi i toplina Šk. knjiga, Zagreb (1991.)

3. 3 Berkeley Physics Course, vol, 1, 4. Tehnička knjiga, Zagreb (1983.)

Način polaganja ispita

kontrolne zadaće, pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. odrediti i razlikovati kinematičke i dinamičke fizikalne veličine pri opisu gibanja čestica, mnoštva čestica i krutog tijela te fluida

2. ilustrirati i primijeniti Newtonove zakone mehanike i zakone očuvanja energije, količine gibanja i kutne količine gibanja na realne procese i pojave

3. interpretirati termodinamičke fizikalne veličine i toplinske zakone na temelju kinetičko-molekularne teorije

4. interpretirati ovisnosti između fizikalnih veličina prikazanih matematičkim relacijama i grafičkim prikazima

5. specificirati i primijeniti temeljne fizikalne zakone iz područja mehanike čestica i krutih tijela, mehanike fluida, titranja i valova, topline i termodinamike te geometrijske i valne optike na rješavanje jednostavnijih problema/zadataka

6. interpretirati rezultate mjerenja pri eksperimentalnoj provjeri valjanosti temeljnih fizikalnih zakona iz područja mehanike s mehanikom fluida, topline i termodimanike, titranja i valova te geometrijske i valne optike

7. objasniti razlike teorijskih rezultata i rezultata eksperimetalnih istraživanja u fiziciAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti