Razlikovne obveze

Nazad   Raspored   Engleski

Osnove elektroenergetskog sustava RZ217

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 207412 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KLJAJIĆ RUŽICA, suradnik
FEKETE KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa funkcijom i osnovnim značajkama elektroenergetskog sustava u cijelosti kao i sa svim osnovnim elementima (generator, transformator, vod i potrošač). Osposobiti studente za samostalno izvršavanje proračuna strujno-naponskih prilika u jednostavnim elektroenergetskim mrežama kao i za izvršavanje proračuna tokova snaga pomoću računalnih programa.

Uvjeti za upis predmeta

Uvjet za upis studija

Sadržaj

Uvod. Osnovne značajke elektroenergetskog sustava (EES-a): definicija i funkcija EES-a, povijesni razvoj i budući trendovi u EES-u i osnovni elementi EES-a. Električna energetska mreža (elektroenergetska mreža): tipovi, zadatak i pogon elektroenergetskih mreža, električne veličine elemenata mreže, aktivna i pasivna grana mreže, snaga u mreži, trofazna mreža i jednofazni prikaz. Generator: funkcija, osnovni princip rada, električni parametri i nadomjesna shema. Transformator: funkcija, osnovni princip rada, električni parametri i nadomjesna shema. Vod: funkcija, osnovni princip rada, električni parametri i nadomjesna shema za kratke, srednje duge i duge vodove. Potrošač: funkcija i nadomjesna shema. Izračun strujno naponskih prilika u EES-u: numeričke veličine kod proračuna, metoda apsolutnih vrijednosti, metoda relativnih vrijednosti, upotreba dvoprilaza u proračunima strujno-naponskih prilika i osnove tokova snaga.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 M. Ožegović i K. Ožegović Električne energetske mreže I, II, III i IV FESB Split i OPAL COMPUTING, 1997.

2. 2 S. Nikolovski i D. Šljivac Elektroenergetske mreže (zbirka zadataka) ETF Osijek, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 T. Gonen Electrical Power Transmission System Engineering Analysis and Design CRC Press, 2014.

2. 2 J. D. Glover, T. Overbye, M.S. Sarma Power System Analysisi and Design, 6th Edition Cengage Learning, 2017.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati elektroenergetski sustav i opisati njegove glavne značajke i dijelove.

2. Definirati i objasniti električne parametre glavnih elemenata električne energetske mreže: generatora, transformatora, voda i potrošača.

3. Opisati i nacrtati trofazne i jednofazne nadomjesne sheme generatora, transformatora i potrošača.

4. Opisati nadomjesne matematičke modele za kratke, srednje duge i duge vodove.

5. Opisati slijedeće metode za izračun strujno-naponskih prilika u elektroenergetskoj mreži: metode apsolutnih i relativnih veličina, metoda dvoprilaza te izvršiti proračun primjenom navedenih metoda.

6. Opisati i napraviti proračun tokova snaga u električnoj energetskoj mreži koristeći računalni program.

7. Izmjeriti električne veličine za različita pogonska stanja dalekovoda i transformatora koristeći se simulatorom voda i transformatora.Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti