Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Algoritmi i strukture podataka RZ216

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133658 150788 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj
GALBA TOMISLAV, suradnik

Sadržaj

Pojam algoritma, prikaz, implementacija na računalu. Kompleksnost algoritma. Pogreške uvjetovane prikazom numeričkih podataka u računalu. Složene podatkovne strukture: liste, stabla, grafovi; implementacija na računalu. Algoritmi za pretraživanje i sortiranje. Generiranje pseudoslučajnih brojeva po jednolikoj, eksponencijalnoj i normalnoj razdiobi. Ocjena generatora, statistički testovi. Rekurzivni algoritmi. Pojam rekurzije, implementacija na računalu, utrošak računalnih resursa.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razvoj i implementacija algoritama. Implementacija složenih programskih rješenja u programskom jeziku C.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Obavljanje laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće

Osnovna literatura

1. Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2009) [1990]. Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press and McGraw-Hill. ISBN 0-262-03384-4.

2. D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997

3. D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 2., Seminumerical Algorithms, Addison-Wesley, Reading, MA, 1998.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. -

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne pojmove vezane za algoritme i strukture podataka

2. koristiti osnovne linearne i nelinearne strukture podataka: lista, red, stog, stablo, graf

3. koristiti važnije poznate i efikasne algoritme za sortiranje, pretraživanje

4. pisati vlastite algoritme koristeći pseudojezik ili dijagram toka

5. vrednovati algoritme koristeći osnove teorije složenosti algoritamaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- opisati osnovne pojmove vezane za algoritme i strukture podataka- pisati vlastite algoritme koristeći pseudojezik ili dijagram toka- vrednovati algoritme koristeći osnove teorije složenosti algoritamaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- koristiti osnovne linearne i nelinearne strukture podataka: lista, red, stog, stablo, graf- koristiti važnije poznate i efikasne algoritme za sortiranje, pretraživanje- pisati vlastite algoritme koristeći pseudojezik ili dijagram tokaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
25
ECTS

0.8
- koristiti osnovne linearne i nelinearne strukture podataka: lista, red, stog, stablo, graf- koristiti važnije poznate i efikasne algoritme za sortiranje, pretraživanje- pisati vlastite algoritme koristeći pseudojezik ili dijagram tokaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
50
ECTS

1.7
- opisati osnovne pojmove vezane za algoritme i strukture podataka- vrednovati algoritme koristeći osnove teorije složenosti algoritamaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100