Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Operacijski sustavi RZ215

ECTS 5.5 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 133679 150786 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GALBA TOMISLAV, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Sadržaj

Razvoj i pregled operacijskih sustava. Zahtjevi sklopovlja na operacijski sustav, sustavski pozivi, API-ji. Procesi i niti: svojstva, međuprocesna komunikacija, raspoređivanje. Zastoji: algoritmi otkrivanja i sprječavanja zastoja. Rukovanje memorijom: dijeljenje, prividna memorija, algoritmi straničenja, segmentiranje. Ulazno-izlazne jedinice. Datotečni sustav: načini ostvarenja, primjeri (FAT, NTFS, ostali). Sigurnost operacijskih sustava: šifiriranje, ovlasti korisnika, napadi na sustav i mehanizmi zaštite. Uvod u dizajn operacijskih sustava: programski alati, zahtjevi na odziv, pouzdanost i sučelje, procjena performansi. Pregled operacijskih sustava kroz primjere: UNIX, Linux, Windows, mobilni OS-i.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje načela rada operacijskih sustava. Korištenje modernih operacijskih sustava. Pregled i osnove uporabe programskih alata za razvoj jednostavnijih učinkovitih primjenskih programa s obzirom na mogućnosti operacijskih sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obavezni, a uspješno napravljen i izložen seminarski rad može nadomjestiti dio ispita.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi donosi dodatne bodove kod polaganja ispita koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Ukupna ocjena ovisi i o uspješnosti seminarskog rada.

Osnovna literatura

1. 1 Budin L; Golub M; Jakobović D; Jelenković, D. Operacijski sustavi Element, Zagreb, 2011.

2. 2 Tanenbaum, A.S. Modern Operating Systems (3rd Ed.) Pearson, 3rd Ed., 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 W. Stallings Operating Systems, Internals and Design Principles Pearson Education, 7th Ed., 2011.

2. 2 S. Das Your UNIX: The Ultimate Guide McGraw-Hill Science, 2000.

3. 3 C. Schroder Linux Cookbook O Reilly, New York, 2004.

4. 4 Microsoft Windows Team Staff Microsoft Windows XP Professional Resource Kit Microsoft Press, 2003.

5. 5 A.S. Tanenbaum Modern Operating Systems (3rd Ed.) Pearson, 3rd Ed., 2013.

6. 6 J.M. Hart Windows System Programming (3rd Ed.) Addison Wesley Professional, Boston, 2004.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela, sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima

2. analizirati i usporediti primjenjivost načela, mehanizama i algoritama na kojima se temelji rad operacijskih sustava na razini procesa i niti, raspoređivanja, međuprocesne komunikacije, zastoja, ulazno-izlaznih jedinica, pohrane i strukturiranja podataka,

3. stvarati naprednija sustavska i primjenska rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na temelju usvojenih načela, mehanizama i algoritama u operacijskim sustavima

4. analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava osobnih računala, mobilnih uređaja i računalnih sustava u širem smislu prema zahtjevima okolina i korisnika

5. upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustaveAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti