Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Teorija informacije RZ214

ECTS 5.5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133690 150781 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, suradnik
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj

Sadržaj

Priroda informacije. Informacijski izvori i korisnici. Pojava i informacija. Slojevi informacije: statistički, sintaksni, semantički, pragmatički i apobetički. Zalihost informacije. Entropija. Entropija na informacijskom kanalu. Kodovi. Markovski lanci. Sintaksni vid informacije: pravila i sintaksni oblici. Semantički parametri: aktualnost, postojanje, dostupnost, relevanmtnost i važnost. Mjerenje semantičkog vida informacije: SIT. Jezici žive prirode. Bioinformatika. Signal i informacija. BT. Analitički i asimptotski signali. Šum i kodovi na informacijskom kanalu: Shannonov teorem. Bayesov stav i teorem. Optimalan kod. Vrijeme kodiranja. Obrada složenih podataka: selekcija, filtriranje, klasifikacija i prikazivanje podataka. Kvalitativni i kvantitativni vid informacije. Železnikarove teze. Informacijski agenti: samostalni, skupni i socijalni agent. Konstrukcije agenata. Mrežni agenti.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Određivanje količine informacije na izvoru. Kodiranje i prijenos informacije. Evaluacija izvora informacije. Obrada podataka. Konstrukcija informacijskih agenata.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Zadaci iz obrade podataka na vježbama, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Sinković, V. Informacija, simbolika i semantika Zagreb: Školska knjiga,1997.

2. 2 Gray, Robert M. Entropy and Information Theory Information Systems Laboratory Electrical Engineering Department Stanford University. New York, Spri

3. 3 Ž. Pauše Uvod u teoriju informacije Školska knjiga, Zagreb, 1989.

4. 4 V. Matković i V. Sinković Teorija informacije Školska knjiga Zagreb, 1984.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 I. S. Pandžić i dr. Uvod u teoriju informacije i kodiranje Element, Zagreb, 2007.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne pojmove iz područja teorije informacije

2. opisati osnovne elemente komunikacijskog sustava

3. procijeniti ispravnost primjene teorijskih osnova u rješavanju zadataka

4. izraditi simulaciju osnovnih elemenata informacijskog sustava korištenjem softverskog alata

5. odabrati prikladnu metodu kodiranja za zadani problem

6. predložiti dizajn informacijskog sustava za jednostavan problem

7. usporediti jednostavne informacijske sustaveAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)3011,2,3,4,5,6,7Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 14
Rješavanje zadataka401.33,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1632
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja351.23,4,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja401.31,2,5,6,7Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Seminarski rad200.75,6,7Izrada i prezentacija seminarskog radaOcjena seminara i prezentacije rezultata610