Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijski sustavi RZ213

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133674 150992 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ MARIO, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala. Izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza i odrediti širinu kanala za njihov prijenos

2. izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja

3. analizirati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK i usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra

4. izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prema prijenosnim karakteristikama

5. objasniti princip generiranja elektromagnetskog vala i valne jednadžbe

6. usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava

7. odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti