Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijski sustavi RZ213

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133674 150992

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ MARIO, suradnik

Sadržaj

Model komunikacijskog kanala. Spektralna analiza signala. Mjerenje spektralnim analizatorom. Slučajni procesi, spektralna gustoća snage; izvori šuma u komunikacijskim sustavima, modeliranje šuma. Principi amplitudne, frekvencijske i fazne modulacije; analiza analognih (AM, FM i PM) i digitalnih (ASK, FSK, PSK i QAM) sustava sa stanovišta spektralne efikasnost i otpornosti na šum. OFDM. Odnos signal/šum i BER. Prijenosni mediji. Prijenosne linije. ADSL. Generiranje elektromagnetskog vala, valne jednadžbe. Hertzov dipol. Parametri antena. Dipol i unipol. Antene za različita frekvencijska područja. Usmjerene radio-veze. Radiodifuzni sustavi. Mobilni komunikacijski sustavi. Optoelektronički komunikacijski sustavi: optički izvori, modulatori, prijemnici; višemodna i jednomodna optička vlakna. Integracija komunikacijskih sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će moći: izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnih signala i odrediti potrebnu širinu kanala za njihov prijenos; koristiti spektralni analizator; analizirati modulacijske postupake s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra; odabrati komponente sustava i proračunati osnovne parametre veze za usmjerenu radio vezu i optički komunikacijski sustav.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sati/tjedno), auditorne vježbe, (1 sat/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, kolokvij numeričkih zadataka, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. Zentner E. Antene i radiosustavi. Graphis, 2001., Zagreb

2. Molisch, A. F. Wireless Communications, 2nd edition. John Wiley&Sons, 2010.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. S. Haykin, M. Moher: Communication Systems, John Wiley & Sons, 2009.

2. H.Taub, D.L. Schilling: Principles of Communication Systems, MGraw-Hill Book Company, 1987.

3. S. Rimac-Drlje: Komunikacijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe, zavodska skripta, 2011.

4. E. Zentner, Antene i radiosustavi, Školska knjiga , Zagreb, 2001.

5. T. Brodić, G. Jurin, Svjetlovodna tehnika, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 1995

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Objasniti razliku spektra periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala. Izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza i odrediti širinu kanala za njihov prijenos.

2. Odabrati odgovarajuće parametre i izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom.

3. Opisati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK. Usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra. Izračunati vjerojatnost pogreške za dani modulacijski postupak i parametre sustava.

4. Izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda. Usporediti i odabrati koaksijalni kabel prema prijenosnim karakteristikama.

5. Objasniti princip generiranja elektromagnetskog vala i valne jednadžbe.

6. Objasniti parametre antena i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava.

7. Izračunati parametre usmjerene radiokomunikacijske veze.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- Usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala. Izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza i odrediti širinu kanala za njihov prijenos.- Izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja- Analizirati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK i usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra.- Izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prema prijenosnim karakteristikama.- Objasniti princip generiranja elektromagnetskog vala i valne jednadžbe.- Usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava.- Odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske veze.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
60%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
60
ECTS

2
- Usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala. Izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza i odrediti širinu kanala za njihov prijenos.- Analizirati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK i usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra.- Izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prema prijenosnim karakteristikama.- Usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava.- Odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske veze.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

13
Max

25
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
24
ECTS

0.8
- Usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala. Izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza i odrediti širinu kanala za njihov prijenos.- Izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja- Analizirati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK i usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra.- Usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

4
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
70
ECTS

2.3
- Usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala. Izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza i odrediti širinu kanala za njihov prijenos.- Izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja- Analizirati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK i usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra.- Izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prema prijenosnim karakteristikama.- Objasniti princip generiranja elektromagnetskog vala i valne jednadžbe.- Usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava.- Odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske veze.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Rješavanje zadataka u okviru domaće zadaće Broj radnih sati
12
ECTS

0.4
- Usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala. Izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza i odrediti širinu kanala za njihov prijenos.- Analizirati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK i usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra.- Izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prema prijenosnim karakteristikama.- Usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava.- Odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske veze.Domaća zadaća Provjera riješenih zadataka Min

2
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
211
Σ ECTS
7
Σ Max
100