Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijski sustavi (razlika) RZ212

ECTS 2 | P 15 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 133675 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Sadržaj

Spektralna analiza signala. Mjerenje spektralnim analizatorom. Prijenosne linije. Generiranje elektromagnetskog vala, valne jednadžbe. Hertzov dipol. Parametri antena. Dipol i unipol. Antene za različita frekvencijska područja. Propagacija radio vala u slobodnom prostoru i uvjetima refleksije od tla.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će moći: izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnih signala i odrediti potrebnu širinu kanala za njihov prijenos; koristiti spektralni analizator; proračunati osnovne parametre radio-veze; izabrati odgovarajuću antenu na temelju njenih parametara;

Oblici provođenja nastave

Predavanja (1 sat/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. Zentner E. Antene i radiosustavi. Graphis, 2001., Zagreb

2. Molisch, A. F. Wireless Communications, 2nd edition. John Wiley&Sons, 2010.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. S. Haykin, M. Moher: Communication Systems, John Wiley & Sons, 2009.

2. S. Rimac-Drlje: Komunikacijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe, zavodska skripta, 2011.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija odreðena je na osnovu izraèuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala i izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza

2. izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja

3. izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama

4. usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava

5. odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

8
ECTS
0.3
- usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala i izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza- izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja- izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama- usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava- odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezePredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
3
ECTS

0.1
- izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenjaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

4
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
28
ECTS

0.9
- usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala i izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza- izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja- izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama- usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava- odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
20
ECTS

0.7
- izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama- usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava- odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeRješavanje zadataka Pismeni ispit Min

12
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
59
Σ ECTS
2
Σ Max
100