Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijski sustavi (razlika) RZ212

ECTS 2 | P 15 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 133675 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Sadržaj

Spektralna analiza signala. Mjerenje spektralnim analizatorom. Prijenosne linije. Generiranje elektromagnetskog vala, valne jednadžbe. Hertzov dipol. Parametri antena. Dipol i unipol. Antene za različita frekvencijska područja. Propagacija radio vala u slobodnom prostoru i uvjetima refleksije od tla.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će moći: izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnih signala i odrediti potrebnu širinu kanala za njihov prijenos; koristiti spektralni analizator; proračunati osnovne parametre radio-veze; izabrati odgovarajuću antenu na temelju njenih parametara;

Oblici provođenja nastave

Predavanja (1 sat/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Zentner E. Antene i radiosustavi Graphis, 2001., Zagreb

2. 2 Molisch, A. F. Wireless Communications, 2nd edition John Wiley&Sons, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Haykin, M. Moher Communication Systems John Wiley & Sons, 2009.

2. 2 S. Rimac-Drlje Komunikacijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe zavodska skripta, 2011.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala i izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza

2. izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja

3. izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama

4. usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava

5. odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)80.31,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)210
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja30.12Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja410
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja280.91,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Rješavanje zadataka200.73,4,5Rješavanje zadatakaPismeni ispit1230