Razlikovne obveze


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijski sustavi (razlika) RZ212

ECTS 2 | P 15 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 133675 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala i izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza

2. izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja

3. izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama

4. usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava

5. odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti