Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijski sustavi (razlika) RZ212

ECTS 2 | P 15 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 133675 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Sadržaj

Spektralna analiza signala. Mjerenje spektralnim analizatorom. Prijenosne linije. Generiranje elektromagnetskog vala, valne jednadžbe. Hertzov dipol. Parametri antena. Dipol i unipol. Antene za različita frekvencijska područja. Propagacija radio vala u slobodnom prostoru i uvjetima refleksije od tla.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će moći: izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnih signala i odrediti potrebnu širinu kanala za njihov prijenos; koristiti spektralni analizator; proračunati osnovne parametre radio-veze; izabrati odgovarajuću antenu na temelju njenih parametara;

Oblici provođenja nastave

Predavanja (1 sat/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Zentner E. Antene i radiosustavi Graphis, 2001., Zagreb

2. 2 Molisch, A. F. Wireless Communications, 2nd edition John Wiley&Sons, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Haykin, M. Moher Communication Systems John Wiley & Sons, 2009.

2. 2 S. Rimac-Drlje Komunikacijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe zavodska skripta, 2011.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala i izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza

2. izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja

3. izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama

4. usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava

5. odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti