Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektronika (razlika) RZ211

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 133668 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj

Sadržaj

Fizikalne osnove poluvodiča (Generiranje nosioca naboja. Mehanizmi vođenja struje u poluvodičima. pn spoj i spoj metal-poluvodič. Statička i dinamička svojstva pn spoja i spoja metal-poluvodič.) Poluvodičke diode (statičke karakteristike, dinamička svojstva, vrste poluvodičkih dioda). Bipolarni spojni tranzistor (BJT) te unipolarni spojni (JFET) i MOF tranzistori s efektom polja (MOSFET) (načelo rada, statičke IU-karakteristike,dinamički modeli, frekvencijska ovisnost parametara.: načelo rada). Tiristori: načelo rada, klasifikacija. Osnovni postupci analize elektroničkih sklopova Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim te unipolarnim tranzistorom. Odabir i stabilizacija statičke radne točke (Analiza dinamičkih parametara u režimu malog signala pri niskim frekvencijama: strujno i naponsko pojačanje, ulazni i izlazni otpor.) Pojačala snage: klase A, AB, B, C i D. Kaskadiranje pojačala (istosmjerno vezana pojačala: Darlingtonov spoj, kaskada, obrtač faze, diferencijalno pojačalo.) Negativna povratna veza. Operacijsko pojačalo. Impulsne pojave i linearno oblikovanje. Komparatori; komparator s histerezom (Schmittov okidni sklop). Generatori valnih oblika (oscilatori i multivibratori). Tranzistor kao sklopka. Analogne sklopke. Osnovni logički sklopovi (kombinacijski i sekvencijski sklopovi).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti produbljuju znanja iz fizikalnih osnova poluvodičkih komponenata i osnovnih elektroničkih sklopova, stječu vještine analize rada elektroničke komponete i njene adekvatne primjene u sklopu. Ovladavaju postupcima analize elektroničkih sklopova u režimu velikog i malog signala te stječu vještine analize i sinteze analognih i osnovnih digitalnih slopova

Oblici provođenja nastave

Predavanja /seminarski radovi, auditorne vježbe,

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Usmeni ispit /seminarski rad

Osnovna literatura

1. 1 Švedek Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi. Svezak I Zagreb: Graphis, 2001.

2. 2 P.Biljanović Elektronički sklopovi Školska knjiga, Zagreb, 1989.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.S. Sedra, K.C.Smith Microelectronic Circuits, 3. Edition Saunders College Publishing, New York, 1991.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit i pismeni ispit (seminarski rad).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i razumjeti fizikalne osnove poluvodiča: generiranje nosioca naboja, mehanizme vođenja struje

2. razumjeti načelo rada poluvodičkih komponenata (pn dioda i dioda metal-poluvodič, te bipolarnih i unipolarnih tranzistora) i primijeniti njihove strujno-naponske karakteristike pri projektiranju elektroničkih sklopova

3. vrednovati načela odabira statičke radne točke i dinamičkih modela poluvodičkih komponenata kod projektiranja pojačala pri malom signalu (strujno i naponsko pojačanje, te ulazni izlazni otpor) te pri velikom signalu kod pojačala snage (klase A, B i AB) i

4. vrednovati linearne analogne sklopove izvedene s operacijskim pojačalom uz primjenu negativne povratne veze (invertorsko pojačalo, sumator, komparator)

5. dizajnirati osnovne logičke sklopove (kombinacijske i sekvencijske)

6. vrednovati temeljnu laboratorijsku opremu u svrhu eksperimentiranja s elektroničkim sklopovima, te mjerenja njihovih osnovnih električnih parametara i interpretiranja podatakaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti