Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektroenergetske mreže RZ210

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133667 150775 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRAUS ZORISLAV, suradnik
FEKETE KREŠIMIR, nositelj
FEKETE KREŠIMIR, suradnik

Sadržaj

Uvod: Elektroenergetski sustav i njegovi dijelovi. Tipovi, zadatak i pogon elektroenergetskih mreža. Trofazna mreža u proračunu: Električne veličine elemenata mreže. Prikaz aktivne i pasivne grane. Izraz za snagu u simboličkom obliku. Tokovi snaga u elementu mreže. Simetrične komponente. Teorija prijenosa: Prijenosne jednadžbe. Idealni vod. Realni vod. Parametri vodova: djelatni otpor voda, induktivitet voda, matrica uzdužnih impedancija voda, odvod voda, kapacitet voda, matrica poprečnih admitancija voda. Nadomjesne sheme elemenata elektroenergetskog sustava: nadomjesne sheme voda, nadomjesne sheme transformatora, nadomjesne sheme generatora, nadomjesne sheme potrošača. Četveropol u teoriji prijenosa. Proračun elektroenergetskih mreža: numeričke veličine pri proračunu elektroenergetskih mreža, metoda apsolutnih veličina, metoda jediničnih veličina.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje s fizikalnim osnovama rada elemenata elektroenergetskog sustava, kao i cjelokupne mreže. Upoznavanje s matematičkim i grafičkim modelima elemenata i cjelokupne mreže.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (2 sata/tjedno), auditorne vježbe (1 sat tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokviji iz gradiva auditornih vježbi, pismeni kolokviji iz gradiva predavanja, usmena provjera znanja na laboratorijskim vježbama, ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Jozsa, L. Parametri nadzemnih vodova Osijek: ETFOS, 2006.

2. 2 Gonen, T. Electrical Power Transmission System Engineering: Analysis and Design, Third Edition CRC Press, 2014

3. 3 L. Jozsa Parametri nadzemnih vodova, udžbenik Elektrotehnički fakultet Osijek, 2006

4. 4 S. Nikolovski Elektroenergetske mreže - zbirka riješenih zadataka, skripta Elektrotehnički fakultet Osijek, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M Ožegović, K. Ožegović Električne mreže I, II, III – udžbenik FESB Split, 1996

2. 2 J. D. Glover, M. S. Sarma, T. J. Overbye Power System Analysis and Design Cengage Learning, 2012

3. 3 D. Elgred Electric Energy Systems Theory, Mc-Graw Hill, N.Y. 1983.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati električne prilike na vodovima primjenom teorije prijenosa

2. vrednovati rezultate proračuna parametara dalekovoda

3. usporediti grafičke i matematičke modele elemenata elektroenergetskog sustava

4. analizirati električne prilike na vodovima primjenom teorije četveropola

5. usporediti analizu električnih prilika na vodovima primjenom različitih metoda

6. odabrati odgovarajuće nadomjesne sheme elementa sustava za provođenje proračuna struja i naponaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 00
Rješavanje zadataka401.31,2,4,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja200.71,2,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja010
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550