Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove električnih strojeva i pogona (razlika) RZ209

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133681 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Transformatori. Idealni i realni transformator. Kappov dijagram. Gubici i korisnost. Trofazni transformatori. Autotransformatori. Mjerni transformatori. Transformatori za posebne namjene. Izvedbe transformatora. Rotacijski strojevi i njihovi modeli. Karakteristike elektromotora i radnih strojeva. Statički i dinamički pogoni. Pogoni s istosmjernim motorima. Izvori promjenjivog istosmjernog napona. Pogoni s asinkronim i sinkronom motorima. Pogoni napajani preko poluvodičkih pretvarača.Pogoni s jednofaznim motorima. Dinamika pogona. Izbor pogonskog motora. Modeliranje i simuliranje pogona.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje teorijskih osnova, izvedbi i načina rada pojedinih vrsta električnih strojeva i mogućnosti njihove primjene. Poznavanje vrsta pogona, njihovih svojstava i karakteristika. Sposobnost proračuna i odabira pogonskog sustava za konkretnu primjenu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata tjedno), auditorne vježbe (1 sat tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. Krause, Paul C. K; Wasynczuk, Oleg; Sudhoff, Scott D. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. Wiley-IEEE Press, 2002

2. Wolf, R.: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Electric Machinery. A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, JR., Stephen D. Umans, McGraw-Hill, 6th ed, 2005, ISBN-13: 978-0071230100

2. Electromechanical Systems, Electric Machines, and Applied Mechatronics; Sergey E. Lyshevski; CRC Press; 2000

3. Dolenc, A. i dr.: Električni strojevi, TE/4 JLZ, Zagreb 1973

4. Valter, Z., Elektromotorni pogoni, interna skripta ETF Osijek, 2005.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita putem kolokvija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kategorizirati i objasniti konstrukcijske izvedbe električnih strojeva

2. obrazložiti pravilno korištenje električnih strojeva u praksi

3. analizirati i obrazložiti pogonska stanja asinkronih, sinkronih i istosmjernih strojeva

4. analizirati i rješavati izabrane numeričke primjere iz osnova električnih strojeva i pogona

5. usporediti i obrazložiti prednosti i mane različitih načina upravljanja kod pojedinih tipova pogona

6. razlikovati i obrazložiti vrste upravljanja asinkronih i sinkronih motora

7. predložiti koju vrstu ispitivanja električnih strojeva provoditi na konkretnom problemuTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- kategorizirati i objasniti konstrukcijske izvedbe električnih strojeva- obrazložiti pravilno korištenje električnih strojeva u praksi- analizirati i obrazložiti pogonska stanja asinkronih, sinkronih i istosmjernih strojeva- analizirati i rješavati izabrane numeričke primjere iz osnova električnih strojeva i pogona- usporediti i obrazložiti prednosti i mane različitih načina upravljanja kod pojedinih tipova pogona- razlikovati i obrazložiti vrste upravljanja asinkronih i sinkronih motora- predložiti koju vrstu ispitivanja električnih strojeva provoditi na konkretnom problemuPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
50%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- analizirati i rješavati izabrane numeričke primjere iz osnova električnih strojeva i pogonaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

25
Max

50
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- kategorizirati i objasniti konstrukcijske izvedbe električnih strojeva- obrazložiti pravilno korištenje električnih strojeva u praksi- analizirati i obrazložiti pogonska stanja asinkronih, sinkronih i istosmjernih strojeva- analizirati i rješavati izabrane numeričke primjere iz osnova električnih strojeva i pogona- razlikovati i obrazložiti vrste upravljanja asinkronih i sinkronih motora- predložiti koju vrstu ispitivanja električnih strojeva provoditi na konkretnom problemuLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- kategorizirati i objasniti konstrukcijske izvedbe električnih strojeva- obrazložiti pravilno korištenje električnih strojeva u praksi- analizirati i obrazložiti pogonska stanja asinkronih, sinkronih i istosmjernih strojeva- usporediti i obrazložiti prednosti i mane različitih načina upravljanja kod pojedinih tipova pogona- razlikovati i obrazložiti vrste upravljanja asinkronih i sinkronih motoraUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100