Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove električnih strojeva i pogona (razlika) RZ209

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133681 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Transformatori. Idealni i realni transformator. Kappov dijagram. Gubici i korisnost. Trofazni transformatori. Autotransformatori. Mjerni transformatori. Transformatori za posebne namjene. Izvedbe transformatora. Rotacijski strojevi i njihovi modeli. Karakteristike elektromotora i radnih strojeva. Statički i dinamički pogoni. Pogoni s istosmjernim motorima. Izvori promjenjivog istosmjernog napona. Pogoni s asinkronim i sinkronom motorima. Pogoni napajani preko poluvodičkih pretvarača.Pogoni s jednofaznim motorima. Dinamika pogona. Izbor pogonskog motora. Modeliranje i simuliranje pogona.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje teorijskih osnova, izvedbi i načina rada pojedinih vrsta električnih strojeva i mogućnosti njihove primjene. Poznavanje vrsta pogona, njihovih svojstava i karakteristika. Sposobnost proračuna i odabira pogonskog sustava za konkretnu primjenu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata tjedno), auditorne vježbe (1 sat tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Krause, Paul C. K; Wasynczuk, Oleg; Sudhoff, Scott D. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems Wiley-IEEE Press, 2002

2. 2 Wolf, R. Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, JR., Stephen D. Umans Electric Machinery McGraw-Hill, 6th ed, 2005, ISBN-13: 978-0071230100

2. 2 Sergey E. Lyshevski Electromechanical Systems, Electric Machines, and Applied Mechatronics CRC Press; 2000

3. 3 Dolenc, A. i dr. Električni strojevi TE/4 JLZ, Zagreb 1973

4. 4 Valter, Z. Elektromotorni pogoni, interna skripta ETF Osijek, 2005.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita putem kolokvija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kategorizirati i objasniti konstrukcijske izvedbe električnih strojeva

2. obrazložiti pravilno korištenje električnih strojeva u praksi

3. analizirati i obrazložiti pogonska stanja asinkronih, sinkronih i istosmjernih strojeva

4. analizirati i rješavati izabrane numeričke primjere iz osnova električnih strojeva i pogona

5. usporediti i obrazložiti prednosti i mane različitih načina upravljanja kod pojedinih tipova pogona

6. razlikovati i obrazložiti vrste upravljanja asinkronih i sinkronih motora

7. predložiti koju vrstu ispitivanja električnih strojeva provoditi na konkretnom problemuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti