Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetske elektronike RZ208

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133685 150774

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

PELIN DENIS, nositelj
ĆORLUKA VENCO, suradnik

Sadržaj

Energetski pretvarači. Osnovni pojmovi, podjela i opća svojstva pretvarača. Energetski pokazatelji procesa pretvorbe. Pojam pretvaračke komponente. Konstitutivne komponente i struktura energetskih dijelova pretvarača. Moguće u-i karakteristike pretvaračkih komponenata. Neupravljiva sklopka. Strujno jednosmjerna sklopka. Naponski jednosmjerna sklopka. Dvosmjerna sklopka. Realizacija pretvaračkih komponenata s jednim ili s pomoću više poluvodičkih učinskih ventila. Podjela i opća svojstva istosmjernih pretvarača napona. Jednokvadrantni izravni i neizravni istosmjerni pretvarači napona. Višekvadrantni istosmjerni pretvarači napona. Smanjenje sklopnih naprezanja pretvaračkih komponenata. Podjela i opće svojstva ispravljača.. Neupravljivi ispravljači. Fazno upravljivi ispravljači. Neautonomni izmjenjivači. Podjela i opća svojstva autonomnih izmjenjivača. Autonomni izmjenjivači s naponskim ulazom. Smanjivanje harmonika u izlaznoj struji izmjenjivača.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Ovladavanje osnovnim znanjima iz pretvaračke tehnike, čime se stvara osnova za razumijevanje rada, ispitivanje i projektiranje komponenata, uređaja i postrojenja energetske elektronike.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, grupni rad, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokvij i predusmeni ispit.

Osnovna literatura

1. Flegar, I. Elektronički energetski pretvarači. Zagreb: Kigen, 2010.

2. I.Flegar, Energetski elektronički pretvarači , KIGEN, Zagreb, 2010

3. J.G. Kassakian, M.F.Schlecht, G.C.Verghese: Osnove energetske elektronike-I dio ; Topologije i funkcije pretvarača, Graphis, Zagreb, 2000.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. N. Mohan, T.M. Undeland, W.P.Robbins, Power Electronics;John Wiley &Sons Inc., New York, 1995.

2. P.T.Krein, Elements of Power Electronics, Oxford University Press, Oxford, 1998

3. B.Bose, Power Electronic and Variable Frequency Drives:Technology and Applications; Wilwy-IEEE Press, 1997.

4. I.Flegar, Sklopovi energetske elektronike, Graphis, Zagreb, 1996.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit, dodatni rad.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razlikovati komponente elektroničkih energetskih pretvarača(EP) prema pretvaračkim svojstvima

2. Definirati modele pretvaračkih komponenata EP

3. Klasificirati pokazatelje procesa pretvorbe u elektroničkim energetskim pretvaračima (EP)

4. Razložiti osnovne spojeve EP na njihove podsustave

5. Analizirati osnovne spojeve istosmjernih pretvarača napona, ispravljača i autonomnih izmjenjivačaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Razlikovati komponente elektroničkih energetskih pretvarača(EP) prema pretvaračkim svojstvima - Definirati modele pretvaračkih komponenata EP- Klasificirati pokazatelje procesa pretvorbe u elektroničkim energetskim pretvaračima (EP)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
60
ECTS

2
- Definirati modele pretvaračkih komponenata EP- Analizirati osnovne spojeve istosmjernih pretvarača napona, ispravljača i autonomnih izmjenjivačaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- Klasificirati pokazatelje procesa pretvorbe u elektroničkim energetskim pretvaračima (EP)- Razložiti osnovne spojeve EP na njihove podsustave- Analizirati osnovne spojeve istosmjernih pretvarača napona, ispravljača i autonomnih izmjenjivačaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

20
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
50
ECTS

1.7
- Razlikovati komponente elektroničkih energetskih pretvarača(EP) prema pretvaračkim svojstvima - Definirati modele pretvaračkih komponenata EP- Analizirati osnovne spojeve istosmjernih pretvarača napona, ispravljača i autonomnih izmjenjivačaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100