Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske mreže RZ207

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133672 150772 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VLAOVIĆ JELENA, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj
GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj

Sadržaj

Definiranje komunikacijske mreže. Djelotvornost komunikacije. Informacijske i prometne karakteristike mreže. Kapaciteti i tokovi u mreži. Model komunikacijske mreže. Projektni parametri mreže. Primjena komunikacijskih mreža. Telekomunikacijska mreža. Integrirana digitalna komunikacijska mreža. Inteligentna mreža. Signalizacija u mreži. Fizička struktura mreža. Logička struktura mreža. OSI referentni model. TCP/IP referentni model. Transmisijski mediji. Bežična komunikacija. Pokretne mreže. Lokalne mreže. Industrijske lokalne mreže i protokoli. Telemetrijske mreže i tehnologije. Ad Hoc mreže. Arhitektura Internet mreže. Usmjeravanje u mreži. Primjeri komunikacijskih mreža. Mrežne usluge. Kvaliteta usluge QoS. Sigurnost u mreži. Standardizacija mreža.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti će steći temeljna znanja o komunikacijskim mrežama, dizajnirati parametre mreža za određenu primjenu, te odrediti prometne karakteristike mreža.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokvij laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 Bažant, A. i ostali Osnovne arhitekture mreža Zagreb: Element, 2014.

2. 2 Tanenbaum, A. S; D, Wetherall Computer Networks (5. izdanje) Boston: Prentice Hall, 2011.

3. 3 V. Sinković Informacijske mreže Školska knjiga Zagreb, 1994.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.S. Tanenbaum Computer Networks, Fourth Edition Prentice Hall, 2003.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati i diferencirati različite vrste komunikacijskih mreža

2. razlikovati fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža

3. vrednovati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama

4. usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu

5. procijeniti temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežama

6. predložiti i primijeniti programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti