Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske mreže RZ207

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133672 150772

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj
GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj
VLAOVIĆ JELENA, suradnik

Sadržaj

Definiranje komunikacijske mreže. Djelotvornost komunikacije. Informacijske i prometne karakteristike mreže. Kapaciteti i tokovi u mreži. Model komunikacijske mreže. Projektni parametri mreže. Primjena komunikacijskih mreža. Telekomunikacijska mreža. Integrirana digitalna komunikacijska mreža. Inteligentna mreža. Signalizacija u mreži. Fizička struktura mreža. Logička struktura mreža. OSI referentni model. TCP/IP referentni model. Transmisijski mediji. Bežična komunikacija. Pokretne mreže. Lokalne mreže. Industrijske lokalne mreže i protokoli. Telemetrijske mreže i tehnologije. Ad Hoc mreže. Arhitektura Internet mreže. Usmjeravanje u mreži. Primjeri komunikacijskih mreža. Mrežne usluge. Kvaliteta usluge QoS. Sigurnost u mreži. Standardizacija mreža.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti će steći temeljna znanja o komunikacijskim mrežama, dizajnirati parametre mreža za određenu primjenu, te odrediti prometne karakteristike mreža.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokvij laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. "Bažant, A. i ostali: „Osnovne arhitekture mreža”. Zagreb: Element, 2014. "

2. Tanenbaum, A. S; D, Wetherall. Computer Networks (5. izdanje). Boston: Prentice Hall, 2011.

3. Bažant, et.al., Osnovne arhitekture mreža, Element Zagreb, 2003.

4. V. Sinković, Informacijske mreže, Školska knjiga Zagreb, 1994.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. A.S. Tanenbaum, Computer Networks , Fourth Edition, Prentice Hall, 2003.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati, klasificirati i opisati različite vrste komunikacijskih mreža

2. Objasniti fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža

3. Analizirati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama

4. Razumjeti svojstva, karakteristike i način implementacije osnovnih kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu

5. Identificirati temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežama

6. Primijeniti osnovne programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

50
ECTS
1.7
- Analizirati i diferencirati različite vrste komunikacijskih mreža- Pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije.- Vrednovati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama- Usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Procijeniti temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežama- Predložiti i primijeniti programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

1
Max

4
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
35
ECTS

1.2
- Pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije.- Usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Procijeniti temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežamaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

16
Max

32
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- Pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije.- Usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Predložiti i primijeniti programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Analizirati i diferencirati različite vrste komunikacijskih mreža- Pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije.- Vrednovati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama- Usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Procijeniti temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežamaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
domaće zadaće Broj radnih sati
10
ECTS

0.3
- Pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije.- Vrednovati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama- Usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetukonzultativno Provjera i ocjena rješenja Min

6
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100