Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske mreže RZ207

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133672 150772

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj
GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj
VLAOVIĆ JELENA, suradnik

Sadržaj

Definiranje komunikacijske mreže. Djelotvornost komunikacije. Informacijske i prometne karakteristike mreže. Kapaciteti i tokovi u mreži. Model komunikacijske mreže. Projektni parametri mreže. Primjena komunikacijskih mreža. Telekomunikacijska mreža. Integrirana digitalna komunikacijska mreža. Inteligentna mreža. Signalizacija u mreži. Fizička struktura mreža. Logička struktura mreža. OSI referentni model. TCP/IP referentni model. Transmisijski mediji. Bežična komunikacija. Pokretne mreže. Lokalne mreže. Industrijske lokalne mreže i protokoli. Telemetrijske mreže i tehnologije. Ad Hoc mreže. Arhitektura Internet mreže. Usmjeravanje u mreži. Primjeri komunikacijskih mreža. Mrežne usluge. Kvaliteta usluge QoS. Sigurnost u mreži. Standardizacija mreža.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti će steći temeljna znanja o komunikacijskim mrežama, dizajnirati parametre mreža za određenu primjenu, te odrediti prometne karakteristike mreža.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokvij laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. "Bažant, A. i ostali: „Osnovne arhitekture mreža”. Zagreb: Element, 2014. "

2. Tanenbaum, A. S; D, Wetherall. Computer Networks (5. izdanje). Boston: Prentice Hall, 2011.

3. Bažant, et.al., Osnovne arhitekture mreža, Element Zagreb, 2003.

4. V. Sinković, Informacijske mreže, Školska knjiga Zagreb, 1994.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. A.S. Tanenbaum, Computer Networks , Fourth Edition, Prentice Hall, 2003.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati, klasificirati i opisati različite vrste komunikacijskih mreža

2. Objasniti fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža

3. Analizirati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama

4. Razumjeti svojstva, karakteristike i način implementacije osnovnih kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu

5. Identificirati temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežama

6. Primijeniti osnovne programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

50
ECTS
1.7
- Definirati, klasificirati i opisati različite vrste komunikacijskih mreža- Objasniti fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža- Analizirati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama- Razumjeti svojstva, karakteristike i način implementacije osnovnih kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Identificirati temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežama- Primijeniti osnovne programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

1
Max

4
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
35
ECTS

1.2
- Objasniti fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža- Razumjeti svojstva, karakteristike i način implementacije osnovnih kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Identificirati temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežamaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

16
Max

32
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- Objasniti fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža- Razumjeti svojstva, karakteristike i način implementacije osnovnih kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Primijeniti osnovne programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Definirati, klasificirati i opisati različite vrste komunikacijskih mreža- Objasniti fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža- Analizirati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama- Razumjeti svojstva, karakteristike i način implementacije osnovnih kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu- Identificirati temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežamaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
domaće zadaće Broj radnih sati
10
ECTS

0.3
- Objasniti fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža- Analizirati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama- Razumjeti svojstva, karakteristike i način implementacije osnovnih kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetukonzultativno Provjera i ocjena rješenja Min

6
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100