Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove automatskog upravljanja RZ206

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133680 150769 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NYARKO EMMANUEL-KARLO, suradnik
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Sadržaj

Automatsko upravljanje i njegova uloga. Osnovni pojmovi i definicije. Osnovna struktura i elementi regulacijskog kruga. Realizacija sustava upravljanja. Karakteristike objekata upravljanja. Linearizacija statičke karakteristike. Dinamičko vladanje sustava i matematički opis dinamičkog vladanja sustava. Opis linearnih, kontinuiranih i vremenski nepromjenjivih sustava u vremenskom i frekvencijskom području. Laplaceova transformacija i prijenosna funkcija. Bodeov i Nyquistov dijagram. Najvažniji prijenosni članovi. Regulacijski krug i njegove karakteristike. Stabilnost regulacijskog kruga i postupci za ispitivanje stabilnosti. Pokazatelji kakvoće regulacije u vremenskom i frekvencijskom području. Standardni tipovi regulatora. Pojam sinteze regulacijskog kruga. Čvrsta i slijedna regulacija. Vladanje regulacijskog kruga s obzirom na vodeću i poremećajnu veličinu. Klasične metode sinteze linearnih kontinuiranih sustava upravljanja. Sinteza s pomoću frekvencijskih karakteristika otvorenog kruga. Neki praktični postupci za sintezu regulatora. Uvođenje dopunskih regulacijskih petlji s ciljem poboljšanja kakvoće regulacije. Primjeri iz prakse. Načela digitalne realizacije sustava upravljanja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Na ovom kolegiju stječu se osnovna znanja o opisu dinamičkog vladanja sustava, strukturnom prikazu osnovnih komponenti i sustava automatskog upravljanja, fenomenu povratne veze u sustavu i analizi stabilnosti sustava s povratnom vezom. Dopunski, studenti stječu osnovna znanja o načinu projektiranja algoritma upravljanja i ocjeni postignute kakvoće regulacije. Na laboratorijskim vježbama studenti stječu iskustva u radu s osnovnim programskim alatom za analizu i sintezu sustava upravljanja (Matlab), te se upoznaju s načinom praktične realizacije sustava upravljanja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi, dvije kontrolne zadaće tijekom semestra i završni ispit.

Osnovna literatura

1. Perić, N., Automatsko upravljanje - predavanja, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 1998.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Tomac, J., Osnove automatske regulacije - predavanja, Fakultetska skripta, ETF, Osijek, 2004.

2. Šurina, T., Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

3. Franklin, G.F., J.D. Powell, A.E. Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, Addison - Wesley Publishing Company, 1994.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. izgraditi matematički model jednostavnog dinamičkog sustava

2. analizirati dinamičko vladanje sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području

3. ispitati točnost regulacijskog kruga i analizirati njegove statičke karakteristike

4. ispitati stabilnost regulacijskog kruga primjenom analitičkih i grafo-analitičkih metoda

5. projektirati jednostavan regulator primjenom grafo-analitičkih i analitičkih metoda sinteze

6. provesti analizu i sintezu regulacijskog kruga pomoću programskog paketa Matlab

7. objasniti strukturu i izvedbu digitalnog sustava upravljanjaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- izgraditi matematički model jednostavnog dinamičkog sustava- analizirati dinamičko vladanje sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području- ispitati točnost regulacijskog kruga i analizirati njegove statičke karakteristike- ispitati stabilnost regulacijskog kruga primjenom analitičkih i grafo-analitičkih metoda- projektirati jednostavan regulator primjenom grafo-analitičkih i analitičkih metoda sinteze- provesti analizu i sintezu regulacijskog kruga pomoću programskog paketa Matlab- objasniti strukturu i izvedbu digitalnog sustava upravljanjaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
40%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

6
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- izgraditi matematički model jednostavnog dinamičkog sustava- analizirati dinamičko vladanje sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području- ispitati točnost regulacijskog kruga i analizirati njegove statičke karakteristike- ispitati stabilnost regulacijskog kruga primjenom analitičkih i grafo-analitičkih metoda- projektirati jednostavan regulator primjenom grafo-analitičkih i analitičkih metoda sintezeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
50
ECTS

1.7
- analizirati dinamičko vladanje sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području- ispitati točnost regulacijskog kruga i analizirati njegove statičke karakteristike- ispitati stabilnost regulacijskog kruga primjenom analitičkih i grafo-analitičkih metoda- provesti analizu i sintezu regulacijskog kruga pomoću programskog paketa Matlab- objasniti strukturu i izvedbu digitalnog sustava upravljanjaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- analizirati dinamičko vladanje sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području- ispitati točnost regulacijskog kruga i analizirati njegove statičke karakteristike- ispitati stabilnost regulacijskog kruga primjenom analitičkih i grafo-analitičkih metoda- projektirati jednostavan regulator primjenom grafo-analitičkih i analitičkih metoda sinteze- objasniti strukturu i izvedbu digitalnog sustava upravljanjaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100