Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Analiza električkih mreža RZ205

ECTS 5.5 | P 45 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 133662 150768 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

PELIN DENIS, nositelj
MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj
BIONDIĆ IVAN, suradnik

Sadržaj

Kirchhoffove mreže. Osnovna svojstva disipativnih elemenata mreže. Jednoprilazni i višeprilazni otpori. Osnovna svojstva reaktivnih elemenata mreže. Zakoni komutacije. Zakon očuvanja naboja u čvoru. Zakon očuvanja toka u petlji. Vremenski odzivi mreža. Krugovi prvog reda. Krugovi drugog reda. Nelinearne i vremenski promjenljive mreže. Osnove topologije električkih mreža. Matrice mreža. Jednadžbe petlji. Jednadžbe rezova. Jednadžbe stanja. Analiza mreža računalom. Superpozicijski integrali. Opća metoda rješavanja linearnih vremenski nepromjenjivih mreža. Funkcije mreža. Teoremi mreža. Jednadžbe dvoprilaza. Harmoničko ustaljeno stanje.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Ovladavanje osnovnim metodama analize jednostavnijih električkih mreža u vremenskom i frekvencijskom području. Time se stvara osnova za razumijevanje rada električkih mreža za specifične namjene (impulsni sklopovi, filtri, energetski sklopovi i dr.)

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata tjedno) i auditorne vježbe (2 sata tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokviji, parcijalni ispit, ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Flegar, I. Teorija mreža Osijek: Sveučilište u Osijeku, 2001.

2. 2 Robbins, Allan H. Circuit Analysis: Theory & Practice, 3E. Delmar Cengage Learning; 3rd edition (July 1, 2003)

3. 3 I. Flegar Teorija mreža-Zbirka zadataka Sveučilište u Osijeku, Osijek 1997.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 L.O. Chua, C.A. Desoer, E.S. Kuh Linear and nonlinear circuits Mc Graw Hill Comp., New York, 1987.

2. 2 J.W. Nilsson, S.A Riedel Electric circuits, Reading Massachusetts, Addison-Wesley Publ. Comp., 1996.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti osnovna svojstva pasivnih i aktivnih elemenata mreže

2. objasniti razliku između originala i modela na primjeru komponenata/uređaja i elemenata električke mreže, te vrednovati primjenjivost modela u inženjerskoj praksi

3. vrednovati svojstva mreže i elemenata mreže s obzirom na (ne)linearnost i vremensku (ne)promjenljivost

4. odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu za rješavanje, odnosno analizu linearnih/nelinearnih vremenski promjenljivih/nepromjenljivih električkih mreža

5. vrednovati rješenja dobivena analizom mrežaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)391.31,2,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)010
Rješavanje zadataka6024,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Grupni zadaci60.21,2,3Grupni zadaciProvjera rješenja010