Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Programiranje (razlika) RZ204

ECTS 4 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 133687 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NENADIĆ KREŠIMIR, suradnik
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Sadržaj

Ponavljanje osnova programskog jezika C. Složeni tipovi podataka: polja, strukture i unije. Pokazivači: veza s poljima, aritmetika pokazivača. Funkcije. Razmjena parametara po vrijednosti i adresi. Operacije s datotekama: binarne, tekstualne, sekvencijalne, s direktnim pristupom. Sustavni pristup razvoju programske podrške, "top-down" i "bottom-up" pristup. Pojam algoritma, postupak pretvorbe u programski kod. Primjeri algoritama za pretraživanje i sortiranje. Osnove objektnog programiranja. Pojam klase i objekta. Nasljeđivanje.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavni pristup razvoju programske podrške. Detaljno poznavanje sintakse programskog jezika C. Osnove objektnog programiranja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Obavljanje laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće.

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J; .Motik, B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Kernighan, Ritchie The C Programming Language Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996

2. 2 Knuth The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

3. 3 Fischer Zbirka zadataka iz C-a ETF Osijek (Zavodska skripta), 1999.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka

2. odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema

4. definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranja

5. razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini i usporediti vlastito rješenje s postojećim rješenjimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti