Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Programiranje (razlika) RZ204

ECTS 4 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 133687

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NENADIĆ KREŠIMIR, suradnik
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Sadržaj

Ponavljanje osnova programskog jezika C. Složeni tipovi podataka: polja, strukture i unije. Pokazivači: veza s poljima, aritmetika pokazivača. Funkcije. Razmjena parametara po vrijednosti i adresi. Operacije s datotekama: binarne, tekstualne, sekvencijalne, s direktnim pristupom. Sustavni pristup razvoju programske podrške, "top-down" i "bottom-up" pristup. Pojam algoritma, postupak pretvorbe u programski kod. Primjeri algoritama za pretraživanje i sortiranje. Osnove objektnog programiranja. Pojam klase i objekta. Nasljeđivanje.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavni pristup razvoju programske podrške. Detaljno poznavanje sintakse programskog jezika C. Osnove objektnog programiranja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Obavljanje laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće.

Osnovna literatura

1. Šribar, J; .Motik, B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje, 2010.

2. Motik, Šribar, Demistificirani C++ (2. izd.), Element, Zagreb, 2003.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Kernighan, Ritchie, The C Programming Language, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996

2. Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

3. Fischer, Zbirka zadataka iz C-a, ETF Osijek (Zavodska skripta), 1999.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Navesti i identificirati složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i elemente objektnog orjentiranog programiranja u programskom jeziku C/C++.

2. Primijeniti algoritamski pristup u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata programskog jezika C/C++.

3. Prikazati vlastito programsko rješenje problema u programskom jeziku C/C++.

4. Testirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini i usporediti ga s drugim postojećim rješenjima

5. Predložiti moguća poboljšanja razvijenog programskog rješenja i modificirati razvijeno rješenje s ciljem poboljšavanja performansi.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata.- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema.- Razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini i usporediti vlastito rješenje s postojećim rješenjima.Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
50%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata.- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema.- Definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranja.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema.- Razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini i usporediti vlastito rješenje s postojećim rješenjima.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Pismeni ispit Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka. - Odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata.- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema.Pismeni ispit Provjera danih odgovora Min

0
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
120
Σ ECTS
4
Σ Max
100