Razlikovne obveze

Nazad   Raspored   Engleski

Inženjerska grafika i dokumentiranje (razlika) RZ203

ECTS 1 | P 15 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 133671 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Ortogonalne i aksonometrijske projekcije, presjeci tijela, ravnina. Linije, tehničko pismo, formati papira. Skiciranje i tehnika skiciranja. Kotiranje. Grafička interpretacija u prostoru i ravnini. Izometrija. Standardi i pravila pri izradi i korištenju tehničke dokumentacije. Označavanje i opis crteža. Tolerancije i nalijeganje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja u elektrotehnici. Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i korištenje shema iz elektrotehničke struke. Blok dijagram. Sheme djelovanja, strujne sheme, sheme vezivanja, priključni plan. Dijagrami logičkih sklopova i metode crtanja. Spojne sheme. Tekstualna dokumentacija. Tehnički opis, upute za korištenje. Opis komponenata i načina upotrebe CAD sistema. Upotreba CAE sustava za vođenje elektroprojekata i dodatne dokumentacije. Uvod u dokumentiranja elektroničkih uređaja (sklopova, postrojenja) primjenom računala CAD programa. Vježbe: Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Rad na programu AutoCAD. Označavanje elemenata prema IEC propisima.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Opalić, M; Kljajin, M; Sebastijanović S. Tehničko crtanje, Zrinski Čakovec 2003

2. Omura, George. Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016.


Pretraži literaturu na:

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati tehnički opis

2. upotrijebiti CAE sustav za vođenje elektroprojekata

3. označavati elemente prema IEC propisima

4. kreirati projekt tehničke dokumentacijeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR)

9
ECTS
0.3
- kreirati tehnički opis- upotrijebiti CAE sustav za vođenje elektroprojekata- kreirati projekt tehničke dokumentacijePredavanja (PR) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
60%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

6
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
6
ECTS

0.2
- kreirati tehnički opis- označavati elemente prema IEC propisima- kreirati projekt tehničke dokumentacijeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Samostalni rad Broj radnih sati
4
ECTS

0.1
- kreirati tehnički opisSamostal-ni rad Provjera danih KZ Min

0
Max

10
Priprema za seminarski rad Broj radnih sati
10
ECTS

0.3
- kreirati projekt tehničke dokumentacijeSamostalni rad, konzulta- cije Provjera i ocjenivanje seminarskog rada Min

0
Max

20
Priprema za kolokvij Broj radnih sati
4
ECTS

0.1
- upotrijebiti CAE sustav za vođenje elektroprojekata- označavati elemente prema IEC propisimaKolokvij Provjera danih Min

0
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
33
Σ ECTS
1
Σ Max
100