Razlikovne obveze

Nazad   Raspored   Engleski

Inženjerska grafika i dokumentiranje (razlika) RZ203

ECTS 1 | P 15 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 133671 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Ortogonalne i aksonometrijske projekcije, presjeci tijela, ravnina. Linije, tehničko pismo, formati papira. Skiciranje i tehnika skiciranja. Kotiranje. Grafička interpretacija u prostoru i ravnini. Izometrija. Standardi i pravila pri izradi i korištenju tehničke dokumentacije. Označavanje i opis crteža. Tolerancije i nalijeganje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja u elektrotehnici. Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i korištenje shema iz elektrotehničke struke. Blok dijagram. Sheme djelovanja, strujne sheme, sheme vezivanja, priključni plan. Dijagrami logičkih sklopova i metode crtanja. Spojne sheme. Tekstualna dokumentacija. Tehnički opis, upute za korištenje. Opis komponenata i načina upotrebe CAD sistema. Upotreba CAE sustava za vođenje elektroprojekata i dodatne dokumentacije. Uvod u dokumentiranja elektroničkih uređaja (sklopova, postrojenja) primjenom računala CAD programa. Vježbe: Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Rad na programu AutoCAD. Označavanje elemenata prema IEC propisima.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Opalić, M; Kljajin, M; Sebastijanović S. Tehničko crtanje Zrinski Čakovec 2003

2. 2 Omura, George Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016.


Pretraži literaturu na:

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati tehnički opis

2. upotrijebiti CAE sustav za vođenje elektroprojekata

3. označavati elemente prema IEC propisima

4. kreirati projekt tehničke dokumentacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR)90.31,2,4Predavanja (PR)Predavanja (PR)610
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja60.21,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Samostalni rad40.11Samostal-ni radProvjera danih KZ010
Priprema za seminarski rad100.34Samostalni rad, konzulta- cijeProvjera i ocjenivanje seminarskog rada020
Priprema za kolokvij40.12,3KolokvijProvjera danih 030